aktuality

Unikátna Liptovská Teplička Pridané dňa 27. 06. 2016 Dňa 9. 6. 2016 bola v Budapešti počas workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 – 2015. V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľne krásnym a unikátnym krajinným obrazom - Liptovská Teplička - v zastúpení starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča, prevzala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015.
Správa z konferencie "Investičné stimuly" Pridané dňa 8. 06. 2016 Dňa 10.05.2016 sa v Penzióne Dolinka v obci Liptovská Teplička konala konferencia na tému „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“.
Pozvánka na konferenciu Pridané dňa 2. 05. 2016 Verejno-súkromné partnerstvo Pro Tatry, o. z. v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na konferenciu „Investičné stimuly a ostatné podpory projektov verejného a súkromného sektora“, ktorá sa uskutoční 10. mája 2016 v Liptovskej Tepličke v Penzióne Dolinka.
Podanie projektového zámeru v rámci PRV SR 2014 - 2020 podopatrenia 19.2 Pridané dňa 8. 01. 2016 Pro Tatry, o. z. úspešne podalo projektový zámer v rámci PRV SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Plánovaný časový harmonogram činností ProTatry, o.z. na ďalšie obdobie Pridané dňa 19. 08. 2015 Pro Tatry, o.z. v mesiaci júl 2015 predložilo na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) v rámci výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora, žiadosť s názvom „Prípravná podpora na animáciu občianskeho združenia Pro Tatry, o. z.“ V súčasnosti pracujeme na príprave stratégie CLLD pre naše územie v zmysle usmernení PPA.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Pro Tatry, o.z. Pridané dňa 19. 08. 2015 Dňa 28.07.2015 predložilo naše občianske združenie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, žiadosť o podporu na animáciu územia. V rámci uvedenej žiadosti je hlavným cieľom aktivít zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych kapacít na území miestnej akčnej skupiny v okrese Poprad a Kežmarok s dôrazom na zachovanie prírodného a kultúrno-historického rázu regiónu...