Kto sme Pro Tatry, o.z.

Občianske združenie Pro Tatry, o.z., je nevládne, nepolitické, nezávislé, občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami miest Poprad, Vysoké Tatry, Svit a obcí Veľká Lomnica, Mlynica, Štrba, Stará Lesná, Liptovská Teplička, Mlynčeky, Veľký Slavkov, Mengusovce, Štôla, Batizovce, Gerlachov a Nová Lesná.

Pro Tatry, o.z. vzniklo ako reakcia na potreby obyvateľov, miestnych podnikateľov, samotných obcí ako aj návštevníkov Vysokých Tatier. Po viacerých  stretnutiach koncom roku 2011 a pozitívnych ohlasoch jednotlivých oslovených subjektoch bolo dňa 19. septembra 2011 založené občianske združenie Pro Tatry, o.z.. Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny. Je zamerané predovšetkým na zlepšovanie kvality života v území združenia, posilnenie ekonomického prostredia a zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Občianskemu združeniu bol 15.11.2017 rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry udelený štatút miestnej akčnej skupin a schválená Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o.z.

Vzájomnou komunikáciou a rozhovormi boli sformulované nasledovné priority:

- ProTatry chce zvyšovať kvalitu života obyvateľov regiónu 

- ProTatry chce byť aktívnym koordinátorom rozvojových aktivít
- ProTatry chce intenzívnejšie oživiť pohybové aktivity v regióne a vrátiť ľudí do prírody
- ProTatry chce proaktívnym prístupom pomôcť vzkriesiť agropriemysel a agroturistiku
- ProTatry chce propagovať a podporovať domáce produkty a služby

Prvým projektom občianskeho združenia ProTatry bol PRO BIKE AREA. Ide o projekt  cyklotrás, ktorý rieši vzájomné prepojenie obcí na území (Veľká Lomnica, Stará a Nová Lesná, Mlynica, Veľký Slavkov a mesta Vysoké Tatry). Snahou bolo nájsť logické možnosti vzájomného prepojenia obcí po prevažne poľných cestách a chodníkoch s prepojením miestnych atrakcií, prevádzok a služieb.

Počas svojej existencie občianske združenie prešlo viacerými zmenami, jednak stanov a jednak počtom členov v členskej základni. Pôvodne bola členská základňa rozdelená do 3 komôr: komora obce a mestá, komora neziskové organizácie a občianske združenia a  komora podnikateľské subjekty. V súčasnosti po zmene stanov v decembri 2014 a následne v máji roku 2017 sa komory premenovali na záujmové skupiny sektora: podnikateľského (FO podnikatelia, SHR a subjekty zapísané v obchodnom registri), verejného (obce) a občianskeho (neziskové organizácie, záujmové skupiny a fyzické osoby nepodnikatelia).

Dnes má združenie 38 členov. Spoločným záujmom všetkých jej členov je  vybudovanie kvalitnej miestnej akčnej skupiny, ktorá dokáže nestranne a profesionálne koordinovať stanovené priority a ciele, s dôrazom na transparentnosť, efektívnu propagáciu územia, na podporu rozvoja a zviditeľnenia turistickej destinácie Vysoké Tatry. 

Základné údaje 

  • občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 19.09.2011 s oficiálnym názvom „Pro Tatry, o. z.“
  • administratívne zaradenie: Prešovský kraj, okres Poprad a Kežmarok
  • celistvé územie MAS: Vysoké Tatry, Mlynica, Štrba, Svit, Liptovská Teplička, Veľký Slavkov, Batizovce, Gerlachov, Poprad, Nová Lesná, Veľká Lomnica, Stará Lesná, Mlynčeky, Mengusovce a Štôla
  • rozloha územia: 678,05 km2
  • celkový počet obyvateľov verejno-súkromného partnerstva: 84 069
  • hustota obyvateľstva celého územia: 123,99 obyvateľov/km2
  • forma združenia – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov