Profil verejného obstarávateľa

 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje občianske združenie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa Pro Tatry, o.z.

 

Sídlo: Pro Tatry, o.z., Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná

Poštová adresa: Pro Tatry, o.z., Obecný úrad Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Duda - predseda

IČO: 42232431

DIČ: 202331243

tel.: 0902918500
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,  IBAN: SK83 1111 0000 0011 7149 4003

E-mail: mas.protatry@gmail.com

Internetová adresa URL: www.protatry.sk