Stratégia CLLD

Stratégia miestneho rozvoja CLLD na území občianskeho združenia Pro Tatry je v štádiu rozpracovanosti. Momentálne prebieha kompletizácia analytickej časti a spracovanie strategickej časti. Po ich ukončení bude stanovený implementačný a finančný rámec a pripravený koncept zhodnotenia prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosti.