Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry bola schválená Poľnohospodárskou platobnou agentúrou 15.11.2018.

Schválená bola maximálna finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu v celkovej výške 2 661 124,39 euro.

Zároveň bola stanovená výška dodatočnej výkonostnej alokácie z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky maximálne do výšky 1 338 875,61 euro.

Hlavným cieľom predkladanej stratégie CLLD na území verejno-súkromného partnerstva Pro Tatry, o. z. je integrovaný rozvoj územia založený na princípoch LEADER. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu života na území Pro Tatry, o. z. prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, rozvoja služieb v oblasti cestovného ruchu, sieťovania služieb, dobudovaním infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva, zlepšením kvality sociálnych služieb a životného prostredia prostredníctvom využitia miestneho potenciálu. 

Vízia: „ Pro Tatry - jedinečný rekreačný región s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom.“  

Strategický cieľ: Vytvoriť komplexnú sieť infraštruktúry na rozvoj služieb pre obyvateľov a návštevníkov územia v súlade s prírodným, kultúrnym a športovým potenciálom.

V rámci stratégie CLLD boli stanovené štyri priority, z toho 3 investičného charakteru, a to:

Priorita 1: Rozvoj malého a stredného podnikania

Priorita 2: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Priorita 3: Zvyšovanie kvality života obyvateľov

Priorita 4: Efektívna činnosť MAS


Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o.z. je zverejnená v časti dokumenty.