Štruktúra orgánov

V súčasnom období činnosť občianskeho združenia Pro Tatry, o.z. riadia nasledovné orgány:

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

Správna rada – najvyšší výkonný orgán združenia

Predseda (štatutárny orgán) a podpredseda

Výberová komisia – vyberá a hodnotí projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia

Monitorovací výbor – kontrolný orgán, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci implementácie stratégie cez opatrenie Leader

Programový výbor – odborný orgán

Dozorná rada – kontrolný orgán

 

Získaním štatútu miestnej akčnej skupiny bude vytvorená Kancelária MAS. Komunikácia medzi predkladateľmi projektov, orgánmi občianskeho združenia a kanceláriou MAS je znázornená v nižšie uvedenej schéme. V zmysle stratégie CLLD je pripravovaná úprava stanov združenia, aby zodpovedali Systému riadenia CLLD.

Snímka obrazovky 2015-08-19 o 12.54.21.jpg