Štruktúra orgánov

V súčasnom období činnosť občianskeho združenia Pro Tatry, o.z. riadia nasledovné orgány:

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

 

Správna rada – najvyšší výkonný orgán združenia

Mgr. Peter Duda – predseda občianskeho združenia a správnej rady

Ing. Arch. Slavomír Gmitter – člen správnej rady

Milan Šefc – člen správnej rady


Predseda (štatutárny orgán) a podpredseda

Mgr. Peter Duda


Výberová komisia – vyberá a hodnotí projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia

 

Monitorovací výbor – kontrolný orgán, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci implementácie stratégie cez opatrenie Leader

Mgr. Dana Štrbianová

Ing. Peter Hritz

Paedr. Gabriel Jamnický


Dozorná rada (Revízna komisia) – kontrolný orgán

Mgr. Slavomír Kopáč - predseda revíznej komisie

Ing. Eugen Knotek, CSc.

Eduard Cichý

 

Udelením štatútu miestnej akčnej skupiny bola od 2.1.2018 zriadená kancelária miestnej akčnej skupiny. Komunikácia medzi predkladateľmi projektov, orgánmi občianskeho združenia a kanceláriou MAS je znázornená v nižšie uvedenej schéme. 

Snímka obrazovky 2015-08-19 o 12.54.21.jpg