VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov) 

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum vyhlásenia: 17. januára 2020
Dátum uzavretia: 16. apríla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami [ZIP 7.8 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 4.1 PRV (pre poľnohospodárov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_058/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2019
Dátum uzavretia: 02. apríla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 4.1 PRV s prílohami [ZIP 9.98 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS_058/7.4/1 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.1 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 27. 01. 2020.

Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:
• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  27. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami-aktualizácia č. 1 [ZIP 17.3 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 2 výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.2 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 10. 01. 2020.
Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:

• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  10. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva-MAS-7.2-PRV-s-prílohami-aktualizácia č.2 [ZIP 17.3 MB]

Harmonogram výziev PRV – Aktualizácia (verzia 2)

Harmonogram výziev pre rok 2019 – MAS Pro Tatry, o.z. – verzia 2 pre obdobie: december 2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 26. 11. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev – PRV verzia 2 (216 kB) 

Oznámenie k aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu prebiehujúceho procesu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO nebude možné predkladať žiadosti o NFP do stanoveného termínu 27.11.2019.

O zverejnení aktualizovanej príručky a o všetkých zmenách Vás budeme včas informovať
na našej webovej stránke. 

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Kód výzvy:  IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum vyhlásenia:  21. novembra 2019
Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:  21. februára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami [ZIP 3.90 MB]

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 2)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie november 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 30. 10. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (715 MB)

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce) – Aktualizácia

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia
na 27. 11. 2019. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  27. novembra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva MAS 7.2 PRV s prílohami_aktualizacia_c_1 [ZIP 10.6 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  13. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami [ZIP 9.486 MB] 

Harmonogram výziev IROP  Aktualizované

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie júl 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 25. 06. 2019
Verzia: 1

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte Docx:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 02. augusta 2019

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 2,7 MB)

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  7. októbra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Archív výziev

Zatiaľ nie sú žiadne ukončené výzvy.