VÝZVY

_____

Archív výziev

V tejto sekcii môžete nájsť archív už uzavretých a ukončených výziev z programov PRV a IROP, ktoré vyhlasuje MAS Pro Tatry na svojom území MAS.

Archív výziev z roku 2021

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum schválenia aktualizácie: 14. mája 2021
Dátum vydania aktualizácie: 17. mája 2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 17. mája 2021

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola: 10. júna 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole: 284 030,05 EUR.

Aktuálna výška finančných prostriedkov doteraz podaných žiadostí (v hodnotení): 116 529,95 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 4,06 MB]

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 4,01 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum schválenia aktualizácie: 14. mája 2021
Dátum vydania aktualizácie: 17. mája 2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 17. mája 2021

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola: 21. mája 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole: 39 372,36 EUR.

Aktuálna výška finančných prostriedkov doteraz podaných žiadostí (v hodnotení): 55 155,98 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 4,5 MB]

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 4,4 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)  Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum schválenia aktualizácie: 09. apríla 2021
Dátum vydania aktualizácie: 12. apríla 2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 12. apríla 2021

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 16. apríla 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole: 330 749,92 EUR.

Ďalšie, v poradí 6. hodnotiace kolo bude ukončené 16. júla 2021.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 7 MB]
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 7,09 MB]

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum vyhlásenia: 11. júna 2020
Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola: 10. september 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami [ZIP 3 MB]

Informácia k vyhlásenej výzve MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce) Aktualizované

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-001

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry je:

a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 65 471,66 EUR
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v prípade schválenia žiadaných príspevkov v 1. hodnotiacom kole: 94 528,34 EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola: 21. mája 2020

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry je:
a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 65 471,66 EUR
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v prípade schválenia žiadaných príspevkov v 1. hodnotiacom kole: 94 528,34 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 21. august 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Kód výzvy:  IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum vyhlásenia:  21. novembra 2019
Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:  21. februára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami [ZIP 3.90 MB]

Informácia k vyhlásenej výzve MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov) Aktualizované

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:
a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 0,00 EUR
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 1. hodnotiacom kole: 368 270,00 EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola: 16. júla 2020

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:
a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 37 520,08 EUR.
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v prípade schválenia žiadaných príspevkov v 2. hodnotiacom kole: 330 749,92 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 16. októbra 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Archív výziev z roku 2020

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS_058/6.4/2 PRV (pre podnikateľov)Ukončené

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizáciou č.1 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 30. 07. 2020.

Taktiež bola vo výzve zverejnená nová príloha – Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. V uvedenom usmernení zvlášť upozorňujeme na úpravy niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác vyplývajúcich z Usmernenia č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR, ktorým sa žiadatelia musia riadiť pri procese obstarávania.

Kód výzvy: MAS_058/6.4/2

Dátum vyhlásenia: 31. marca 2020
Dátum uzavretia: 30. júla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva 6.4 PRV s prílohami [ZIP 9.52 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 6.4 PRV (pre podnikateľov)Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_058/6.4/2

Dátum vyhlásenia: 31. marca 2020
Dátum uzavretia: 27. júla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 6.4 PRV s prílohami [ZIP 9.36 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 4.1 PRV (pre poľnohospodárov) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_058/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2019
Dátum uzavretia: 02. apríla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 4.1 PRV s prílohami [ZIP 9.98 MB]

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum vyhlásenia: 17. januára 2020
Dátum uzavretia: 16. apríla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami [ZIP 7.8 MB]

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia
na 27. 11. 2019. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  27. novembra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva MAS 7.2 PRV s prílohami_aktualizacia_c_1 [ZIP 10.6 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  7. októbra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Archív výziev z roku 2019

Harmonogram výziev IROP  Aktualizované

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie júl 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 25. 06. 2019
Verzia: 1

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte Docx: