VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy IROP 2014-2020

Oznámenie o zmene prílohy výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bola aktualizovaná príloha:

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola:  10. septembra 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole: 284 030,05 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami –  [ZIP 3,8 MB]

Oznámenie o zmene prílohy výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, bola aktualizovaná príloha:

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola:  23. august 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole: 40 438,65 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami –  [ZIP 6,2 MB]

Oznámenie o zmene príloh výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií, boli aktualizované nasledovné prílohy:

Príloha_05_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_sit
Priloha_06_ZoPr_Financna_analyza

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola:  18. októbra 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole: 200 259,22 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami –  [ZIP 6,2 MB]

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 3)  

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(marec 2020)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 28. 02. 2020
Verzia: 3

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (387 kB)

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 2)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie november 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 30. 10. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (715 MB)