VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy IROP 2014-2020

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum schválenia aktualizácie: 09. apríla 2021
Dátum vydania aktualizácie: 12. apríla 2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 12. apríla 2021

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 16. apríla 2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole: 330 749,92 EUR.

Ďalšie, v poradí 6. hodnotiace kolo bude ukončené 16. júla 2021.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 7 MB]
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 7,09 MB]

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum vyhlásenia: 11. júna 2020
Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola: 10. september 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami [ZIP 3 MB]

Informácia k vyhlásenej výzve MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce)

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-001

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry je:

a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 65 471,66 EUR
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v prípade schválenia žiadaných príspevkov v 1. hodnotiacom kole: 94 528,34 EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola: 21. mája 2020

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry je:
a) výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 65 471,66 EUR
b) aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v prípade schválenia žiadaných príspevkov v 1. hodnotiacom kole: 94 528,34 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 21. august 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 3)  

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(marec 2020)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 28. 02. 2020
Verzia: 3

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (387 kB)

Vyhlásená výzva MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Kód výzvy:  IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum vyhlásenia:  21. novembra 2019
Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:  21. februára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami [ZIP 3.90 MB]

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 2)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie november 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 30. 10. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (715 MB)