VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy IROP 2014-2020

Informácia o uzavretí výzvy IROP-CLLD-P892-512-003 v aktivite B2  

Občianske združenie MAS Pro Tatry, o.z., oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29.12. 2023 uzatvára výzvu IROP-CLLD-P892-512-003 v aktivite B2 z nasledovného dôvodu:
– právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 29.12.2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 29.12.2023)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy (29.12.2023) už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 14. 12. 2023 


Výzva IROP-CLLD-P892-512-001 – uzavretá
 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je táto výzva uzavretá.

Oprávnenými žiadateľmi sú:
1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  160.000,00 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po presune finančných prostriedkov: 41.366,98 EUR

Minimálna výška príspevku: 10.000,00 EUR
Maximálna výška príspevku: 100.000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy  je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

Dátum uzavretia výzvy: 30. júna 2023

Aktuálna disponibilná indikaktívna výška finančných prostriedkov: 0,00 EUR

Informácia o uzavretí výzvy IROP-CLLD-P892-511-002 v aktivite A1  

Občianske združenie MAS Pro Tatry, o.z., oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29.12. 2023 uzatvára výzvu IROP-CLLD-P892-511-002 v aktivite A1 z nasledovného dôvodu:
– právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 30.11.2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 30.11.2023)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy (30.11.2023) už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o uzavretí výzvy: 14. 12. 2023 

Oznámenie k aktualizácii č.3 výzvy MAS ProTatry,o.z. špecifický cieľ 5.1.2, hlavná aktivita B2 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum schválenia aktualizácie: 29. júna 2023
Dátum účinnosti aktualizácie:
30. júna 2023

Dátum ukončenia 24. hodnotiaceho kola:  31. júla 2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 168 130,78 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:
Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 3,22 MB]
Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 4,17 MB]

Oznámenie k aktualizácii č.3 výzvyvýzvy MAS ProTatry, o.z. špecifický cieľ 5.1.1, hlavná aktivita A1 IROP (pre podnikateľov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1. Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií. 

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum schválenia aktualizácie: 29. júna 2023
Dátum účinnosti aktualizácie:
30. júna 2023

Dátum ukončenia 15. hodnotiaceho kola:  31. júla 2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 58 635,55 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 8,6 MB]
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 8,53 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 2 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)

3MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum schválenia aktualizácie: 23. februára 2022
Dátum účinnosti aktualizácie:
25. februára 2022

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 12. hodnotiaceho kola:  16. januára 2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole: 100 747,25 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 7 MB]
Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 7,09 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 2 výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Kód výzvy:IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum schválenia aktualizácie: 23. februára 2022
Dátum účinnosti aktualizácie:
25. februára 2022

Informáciu o aktualizácii výzvy a vykonaných zmenách Vám zverejňujeme tu: Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Dátum ukončenia 15. hodnotiaceho kola:  12. decembra 2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 111 627,59 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie so sledovaním zmien a bez sledovania zmien:
Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – so SZ  [ZIP 4,06 MB]
Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami – bez SZ  [ZIP 4,01 MB]

Oznámenie o zmene prílohy výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP (pre obce)

16 AS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, bola aktualizovaná príloha:

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-001

Dátum ukončenia 12. hodnotiaceho kola:  21. novembra 2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 118 633,02 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B1 IROP s prílohami –  [ZIP 6,2 MB]

Oznámenie o zmene prílohy výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP (pre obce)

10MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bola aktualizovaná príloha:

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-512-003

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola:  10. marca 2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole: 118 000,99 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.2 B2 IROP s prílohami –  [ZIP]

Oznámenie o zmene príloh výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku, že v rámci Výzvy MAS – Operačný program IROP, Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií, boli aktualizované nasledovné prílohy:

Príloha_05_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_sit
Priloha_06_ZoPr_Financna_analyza

Ostatné prílohy ostávajú bez zmeny.

Kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola:  18. apríla 2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole: 118 594,54 EUR.

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 5.1.1 A1 IROP s prílohami –  [ZIP 6,2 MB]

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 3)  

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(marec 2020)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 28. 02. 2020
Verzia: 3

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (387 kB)

Harmonogram výziev IROP – Aktualizácia (verzia 2)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie november 2019 – december 2019)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 30. 10. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev (715 MB)