O NÁS

_____

Spoznajte nás. Kliknite na sekciu, ktorá vás zaujíma.

KTO SME?

ZAUJÍMA MA

ČLENOVIA

KTO SÚ?

ÚZEMIE

ZAUJÍMA MA

STRATÉGIA

PODROBNOSTI

ORGÁNY

ZAUJÍMA MA

PROJEKTY

ZAUJÍMA MA

Kto sme? Čo robíme?

Pro Tatry, o.z.

Občianske združenie Pro Tatry vzniklo v roku 2011 s cieľom podporovať rozvojové aktivity na svojom území. Medzi naše priority patrí návrat ľudí do prírody, vzkriesenie agropriemyslu a agroturistiky, podpora domácich produktov a služieb.

V roku 2017 nám Pôdohospodárska platobná agentúra udelila štatút miestnej akčnej skupiny (MAS).

MAS = Miestna akčná skupina

MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré rozvíja svoje územie získavaním fondových financií zo zdrojov EÚ a národných programov.

Funguje na princípoch LEADER. Ide o skratku z francúzštiny znamenajúcu „Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.

V súčasnosti koordinujeme najmä aktivity z programových schém IROP a PRV SR.

Zaujímavosti o MAS Pro Tatry, o.z.

Máme 38 členov. Pôsobíme v dvoch okresoch Poprad a Kežmarok. Rozloha nášho územia dosahuje 678,05 km2 s počtom obyvateľov 84 069 obyvateľov. Hustota jeho obyvateľstva je 123,99 obyvateľov/km2.

Naši členovia

Verejný sektor:

Mestá Poprad, Svit a Vysoké Tatry. Obce Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Mengusovce, Mlynčeky, Mlynica, Nová Lesná, Stará Lesná, Štôla, Štrba, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov.

Podnikateľský sektor:

Pavol Baláž – SHR, Finerg International, s.r.o., GMT development, s,r.o., GMT Projekt, spol. s r.o., KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o., Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička, Peter Simčák – SIMI, Milan Šefc – penzión Zora, Mgr. Peter Sklenka, TATRAMARKET POPRAD, s.r.o..

Občiansky sektor:

Eduard Cichý, Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplička, Dobrý základ – Fundación Buena, František Onderčo, Futbalový klub Vysoké Tatry, Občianske združenie Veľká, Obec v pohybe SW Liptovská Teplička, PARTNERSTVO pre rozvoj regiónu Spiš, Priatelia folklóru o.z., Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, Tenisový klub Vysoké Tatry.

Naše územie

Stratégia

Základné fakty:

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o.z. bola schválená Poľnohospodárskou platobnou agentúrou 15.11.2018.

Maximálna finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ŠR SR predstavuje 2 661 124,39 eur.

Maximálna dodatočná výkonostná alokácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ŠR SR činí 1 338 875,61 eur.

Strategický cieľ:

Vytvoriť komplexnú sieť infraštruktúry na rozvoj služieb pre obyvateľov a návštevníkov územia v súlade s prírodným, kultúrnym a športovým potenciálom.

Vízia:

 „Pro Tatry – jedinečný rekreačný región s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom.“

Priority:

Priorita 1: Rozvoj malého a stredného podnikania

Priorita 2: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Priorita 3: Zvyšovanie kvality života obyvateľov

Priorita 4: Efektívna činnosť MAS

Orgány MAS Pro Tatry o.z.

Valné zhromaždenie:

Najvyšší orgán združenia. Pozostáva z členov združenia.

Volebná komisia:

Mgr. Dana Štrbianová, Július Vachmanský, Mgr. Ján Hroboň.

Správna rada:

Najvyšší výkonný orgán združenia. Predsedom Správnej rady je Mgr. Peter Duda. Členmi sú Ing. arch. Slavomír Gmitter a Milan Šefc.

Revízna komisia

Kontrolný orgán združenia. Členovia: Ing. Ivan IvaničIng. Peter Hric a Mgr. Slavomír Kopáč.

Predseda združenia:

Mgr. Peter Duda.

Monitorovací výbor:

hodnotí a kontroluje realizáciu projektov. Členovia: Mgr. Dana Štrbianová, Ing. Peter Hritz a Paedr. Gabriel Jamnický.

Realizované projekty

Pro Bike Area:

Ide o štúdiu cyklotrás, ktorá rieši vzájomné prepojenie sídel Veľká Lomnica, Stará a Nová Lesná, Mlynica, Veľký Slavkov a mesta Vysoké Tatry. Nachádza logické možnosti prepojenia sídel po prevažne poľných cestách a chodníkoch s prepojením miestnych atrakcií, prevádzok a služieb.

Príprava animácie:

Prípravná podpora na animáciu MAS Pro Tatry. V roku 2015 pod kódom 191PO040006 združenie získalo z opatrenia číslo 19. /Podpory na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 15 tisíc eur.