VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2020

Harmonogram výziev PRV pre rok 2020 – (verzia 2) 

Harmonogram výziev pre rok 2020 – MAS Pro Tatry, o.z. – verzia 2 pre obdobie: február 2020

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 28. 01. 2020
Verzia: 2

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev pre rok 2020 PRV – verzia 2 (198 kB)

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 4.1 PRV (pre poľnohospodárov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_058/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2019
Dátum uzavretia: 02. apríla 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 4.1 PRV s prílohami [ZIP 9.98 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS_058/7.4/1 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.1 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 27. 01. 2020.

Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:
• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  27. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami-aktualizácia č. 1 [ZIP 17.3 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 2 výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.2 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 10. 01. 2020.
Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:

• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  10. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva-MAS-7.2-PRV-s-prílohami-aktualizácia č.2 [ZIP 17.3 MB]

Harmonogram výziev PRV – Aktualizácia (verzia 2)

Harmonogram výziev pre rok 2019 – MAS Pro Tatry, o.z. – verzia 2 pre obdobie: december 2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 26. 11. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev – PRV verzia 2 (216 kB) 

Oznámenie k aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu prebiehujúceho procesu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO nebude možné predkladať žiadosti o NFP do stanoveného termínu 27.11.2019.

O zverejnení aktualizovanej príručky a o všetkých zmenách Vás budeme včas informovať
na našej webovej stránke. 

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia
na 27. 11. 2019. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  27. novembra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva MAS 7.2 PRV s prílohami_aktualizacia_c_1 [ZIP 10.6 MB]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  13. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami [ZIP 9.486 MB] 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 02. augusta 2019

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 2,7 MB)

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (pre obce) Aktualizované

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  7. októbra 2019

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Archív výziev

Zatiaľ nie sú žiadne ukončené výzvy.