VÝZVY

_____

Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2020

Vyhlásená výzva MAS v rámci podopatrenia 6.4 PRV SR (podnikatelia)

MAS Pro Tatry, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Opatrenia 6, Podopatrenia 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_058/6.4/4

Dátum vyhlásenia: 6. február 2024
Dátum uzavretia: 05. apríl 2024

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Pro Tatry, o.z. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva MAS_058/6.4/4 PRV SR s prílohami [ZIP 6,44MB]

Harmonogram výziev PRV SR pre rok 2024 

Názov: Harmonogram výziev MAS ProTatry, o.z. pre rok 2024

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 24.01.2024
Verzia: 6

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:
Harmonogram výziev PRV pre rok 2024 PRV (212 kB)

Vyhlásená výzva MAS v rámci podopatrenia 7.4 PRV SR (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Opatrenia 7, Podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).


Kód výzvy: 
MAS_058/7.4/2

Dátum vyhlásenia: 20. december 2023
Dátum uzavretia: 19. február 2024

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Pro Tatry, o.z. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom.
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva MAS_058/7.4/2 PRV SR s prílohami [ZIP 4.38MB]

Vyhlásená výzva MAS v rámci podopatrenia 7.2 PRV SR (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v rámci Opatrenia 7, Podopatrenia 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).


Kód výzvy: 
 MAS_058/7.2/3

Dátum vyhlásenia: 13. novembra 2023
Dátum uzavretia: 12. januára 2023

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Pro Tatry, o.z. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom.
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva MAS_058/7.2/3 PRV SR s prílohami [ZIP 5.16MB]

Harmonogram výziev PRV SR pre rok 2023

Názov: Harmonogram výziev MAS ProTatry, o.z. pre rok 2023

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 26.07.2023
Verzia: 1

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:
Harmonogram výziev pre rok 2023 PRV (212 kB)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 

MAS Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. MAS_058/1/2023 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre:

• podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

• podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať do 16.10.2023 vrátane prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom (kontakt: www.protatry.sk)

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 20.10.2023

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch .pdf a .doc:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 348 kB)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 

MAS Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. MAS_058/1/2023 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre:

• podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať do 16.10.2023 vrátane prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom (kontakt: www.protatry.sk)

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 20.10.2023

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch .pdf a .doc:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 345 kB)

Harmonogram výziev PRV pre rok 2022 

Harmonogram výziev pre rok 2022 – MAS Pro Tatry, o.z. pre obdobie: marec 2022

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR

Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 02.02.2022
Verzia: 1

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:
Harmonogram výziev pre rok 2021 PRV (352 kB)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Miestna Akčná Skupina Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. MAS_058/6.4/1-2 OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 13.07.2021

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 381 kB)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Miestna Akčná Skupina Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. MAS_058/4.1/2-2 OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 13.07.2021

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 380 kB)

Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS_058/6.4/3 PRV (pre podnikateľov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Uzavretie výzvy je 26.04.2021

Taktiež bola vo výzve zverejnená nová príloha – Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. V uvedenom usmernení zvlášť upozorňujeme na úpravy niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác vyplývajúcich z Usmernenia č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR, ktorým sa žiadatelia musia riadiť pri procese obstarávania.

 

Kód výzvy: MAS_058/6.4/3

Dátum vyhlásenia: 29.januára 2021
Dátum uzavretia: 26. apríla 2021

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva 6.4 PRV s prílohami [ZIP 7,22 MB]

Harmonogram výziev PRV pre rok 2021

Harmonogram výziev pre rok 2021 – MAS Pro Tatry, o.z. pre obdobie: január 2021

 

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR

Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 18. 12. 2020
Verzia: 1

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:
Harmonogram výziev pre rok 2021 PRV (223 kB)

Informácia o Usmernení Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 

MAS Pro Tatry informuje žiadateľov, že PPA vydala v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 usmernenie, ktoré obsahuje aj informácie pre žiadateľov o NFP z Programu rozvoja vidieka SR.

Zvlášť upozorňujeme na úpravy niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác vyplývajúcich z Usmernenia č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR (Usmernením č.8/2017 sa riadia žiadatelia pri procese obstarávania v rámci výziev 4.1 a 6.4)

Usmernenie sa taktiež týka:

• predĺženia niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a
zmlúv o poskytnutí NFP
• predĺženia niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS

Usmernenie na stiahnutie tu:

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS_058/4.1/2 PRV (pre poľnohospodárov)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizáciou č.1 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 13. 05. 2020.

Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo (6)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v ZIP súbore na stiahnutie nižšie.

Kód výzvy: MAS_058/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2019
Dátum uzavretia: 13. mája 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 4.1 PRV s prílohami [ZIP 10 MB]

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  

Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. 03/2020 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 22. mája 2020

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 400 kB)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  

Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. 02/2020 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne prostredníctvom kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 20. apríla 2020

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:
Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 399 kB)

Harmonogram výziev PRV pre rok 2020 – (verzia 2) 

Harmonogram výziev pre rok 2020 – MAS Pro Tatry, o.z. – verzia 2 pre obdobie: február 2020

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 28. 01. 2020
Verzia: 2

Harmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev pre rok 2020 PRV – verzia 2 (198 kB)

Oznámenie k aktualizácii č. 1 výzvy MAS_058/7.4/1 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.1 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 27. 01. 2020.

Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:
• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  27. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami-aktualizácia č. 1 [ZIP 17.3 MB]

Oznámenie k aktualizácii č. 2 výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou č.2 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy na termín 10. 01. 2020.
Taktiež došlo k zmene nasledovných príloh výzvy:

• Kritériá na výber projektov MAS Pro Tatry_PRV _verzia -1-2
• Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2
• Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2
• Priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2
• Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2
Výzva bola doplnená o 2 nové prílohy:
• Priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_verzia -1-2
• Priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_verzia-1-2
Všetky prílohy, ktoré boli aktualizované sú uložené v súbore na stiahnutie aj vo formáte so sledovaním zmien.

Kód výzvy:  MAS_058/7.2/2

Dátum vyhlásenia:  7. júna 2019
Dátum uzavretia:  10. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva-MAS-7.2-PRV-s-prílohami-aktualizácia č.2 [ZIP 17.3 MB]

Harmonogram výziev PRV – Aktualizácia (verzia 2)

Harmonogram výziev pre rok 2019 – MAS Pro Tatry, o.z. – verzia 2 pre obdobie: december 2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR
Opatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum schválenia harmonogramu: 26. 11. 2019
Verzia: 2

Hamrmonogram výziev je priložený vo formáte PDF:

Harmonogram výziev – PRV verzia 2 (216 kB) 

Oznámenie k aktualizácii výzvy MAS_058/7.2/2 PRV (pre obce)

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu prebiehujúceho procesu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO nebude možné predkladať žiadosti o NFP do stanoveného termínu 27.11.2019.

O zverejnení aktualizovanej príručky a o všetkých zmenách Vás budeme včas informovať
na našej webovej stránke. 

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (pre obce)

MAS Pro Tatry, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy:  MAS_058/7.4/1

Dátum vyhlásenia:  16. septembra 2019
Dátum uzavretia:  13. januára 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva 7.4 PRV s prílohami [ZIP 9.486 MB] 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Pro Tatry, o.z. vyhlasuje výzvu č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS pro Tatry. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 02. augusta 2019

Výzva je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie vo formátoch Pdf a Docx:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (ZIP 2,7 MB)