Projektový zámer v rámci PRV SR 2014 – 2020

Projektový zámer v rámci PRV SR 2014 – 2020

Pro Tatry, o. z. dňa 14.12.2015 podalo projektový zámer v rámci Programu rozvoja obce SR 2014–2020, pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného...