Rok 2023 končíme s dvoma novými vyhlásenými výzvami. Naše členské obce a mestá sa môžu vďaka nim uchádzať o milión eur. Na aké projekty ich vedia využiť? Aký osoh získajú obyvatelia?

Do nového roka 2024 vstúpime s dvoma vyhlásenými výzvami z Programu pre rozvoj vidieka (PRV). Uchádzať sa o ne môžu členské obce a mestá našej MAS Pro Tatry okrem Popradu (ten v tejto schéme podpory vidieka nespĺňa podmienku maximálneho počtu obyvateľov).

Koľko peňazí môžu obce z PRV získať? Na aký účel ich vedia použiť? Je potrebná ich finančná spoluúčasť?

Do 12. januára

Ako prvú sme 13. novembra vyhlásili výzvu Podopatrenia 7.2 na podporu na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Obce a mestá z územia našej MAS môžu podávať žiadosti o nenávratné finančné príspevky do 12. januára 2024. Výzva na projekty samosprávy pod Tatrami ponúka 521 153 eur.

Preplatia až 100 percent

Minimálna výška nákladov jedného projektu je 10-tisíc eur, maximálna 100-tisíc. Výhodné pre obce je, že výzva prepláca až 100% nákladov ich projektov. Obecní a mestskí poslanci tak v časoch napätých rozpočtov nemusia hľadať peniaze navyše na povinnú spoluúčasť, ktorá sa v minulých rokoch zvykla pohybovať okolo 5% nákladov projektov.

Aj pouličné hodiny

Výzva 7.2 ponúka štyri základné okruhy aktivít, ktorých sa môžu týkať navrhované projekty v žiadostiach. Nájdeme medzi nimi napríklad výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok a mostov, chodníkov, záchytných parkovísk, autobusových zastávok. Obce môžu tiež upraviť svoje verejné priestranstvá o rôzne prvky ako lavičky, informačné tabule, bicyklové stojany, verejné hodiny a podobne.

Buletin zaujal aj primátorku Svitu Dášu Vojsovičovú. Na informačnom stretnutí v Tatranskej Lomnici s kolegami z obecných a mestských úradov.

Problém s vodou?

Výzva dáva priestor i pre technické zlepšenia obecnej infraštruktúry ako sú kanalizácie, vodovody, odvodňovacie kanály a drenáže. Aj tu môže isť o výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, či dostavbu.

MAS Pro Tatry už svoje členské obce o možnostiach výzvy informovala viacerými spôsobmi. „Zorganizovali sme informačné stretnutie s prezentáciami. Pripravili sme tiež tlačený buletin,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Publikácia ako pomôcka

Buletin obsahuje základné informácie pre prvotné zorientovanie sa, čo sa týka základných možností a parametrov týchto dvoch výziev. Úplné znenie podmienok a špecifikácií možno nájsť v oficiálnom znení výziev a ich prílohách. Tie si odo dňa vyhlásenia výzvy možno stiahnuť z webového sídla MAS Pro Tatry.

Publikácia je určená pre starostov a primátorov, ale aj odborných pracovníkov obecných úradov, ktorí majú na starosti investície, či fondové financovanie. „Veríme, že bude užitočná aj pre poslancov našich obcí a miest a vlastne pre všetkých, ktorí majú chuť pomôcť, hoc by to bola len drobná pripomienka do debaty, či nápad, na aký projekt sa v programe PRV orientovať,“ pokračuje Ladislav Sisák.

Z výzvy „7.4“ budú môcť mestá stavať a rekonštruovať napríklad športoviská, či obecné tržnice. Ilustračné snímky sú z mesta Vysoké Tatry.

Rozhodujú body

Prvotné signály hovoria, že záujem obcí uchádzať sa o dotácie z týchto dvoch výziev bude. „Koľko obcí a miest presne prejaví záujem, samozrejme uvidíme až po vypršaní „deadlinov“ podávania žiadostí,“ dodáva manažér Sisák. Nevylučuje ani situáciu, že žiadostí od obcí bude viac ako samotných peňazí v balíku.

Pre MAS by to nebola nová situácia. „Už sme to zažili. V takom prípade medzi obcami vzniká prirodzená súťaž, schvália sa žiadosti v poradí s vyšším počtom získaných bodov v hodnotení,“ hovorí Sisák. Obce podľa neho v tejto oblasti eurofondov už majú dostatok skúseností a vedia ako postupovať.

Najlepšie už s dokumentáciou a „stavebkom“

Výhodné je mať na radnici už dopredu pripravené projekty. Inými slovami evidovať a vedieť, čo obec a mesto potrebuje a čo chce realizovať. Najlepšia z možností je mať všetko už aj vo fáze pripravenej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia. Vtedy sa šance na úspešnú realizáciu projektu vrátane získania dotácie zvyšujú. „Príprava žiadosti je jednoduchšia,“ hovorí manažér Sisák.

Systematicky a zreteľne

Ak je obec rozhodnutá, na aký zámer chce žiadať dotáciu, ďalším krokom je napísať žiadosť. Aj to sa dá urobiť rôznymi spôsobmi, ktoré môžu ovplyvniť výsledok. „Na písaní žiadostí sa oplatí dať si záležať. Je dobré písať ju systematicky, to znamená zreteľne a jednoznačne zdôvodniť účel projektu, vysvetliť splnenie všetkých podmienok výzvy, aby hodnotitelia vedeli jasne prideliť body,“ hovorí Laco Sisák.

Áno, administratívna náročnosť pri predkladaní žiadostí je u nás oproti niektorým krajinám EÚ (Česko, Poľsko, Estónsko) stále zbytočne vysoká, ale varíme v podmienkach, aké sú.

„Sedemštvorka“ do 19. februára

Druhú výzvu Podopatrenia 7.4 na podporu na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sme vyhlásili 20. decembra. Žiadosti môžu samosprávy podávať do 19. februára 2024.

Táto výzva ponúka obciam balík 482 384 eur. Rovnako ako jej už spomenutá dvojička prepláca až 100 % nákladov projektov. Tie môžu byť tiež v hodnote od 10 po 100-tisíc eur.

Na začiatok februára pripravujeme vyhlásenie výzvy pre podnikateľov v cestovnom ruchu.

Od ihrísk po tržnice

Predmetom projektov v tejto druhej výzve môžu byť rôznorodé aktivity a investície napríklad do športovísk, detských ihrísk, amfiteátrov, priestorov pre komunitnú činnosť, domov smútku, odstraňovania divokých skládok odpadu, tržníc, do využívania obnoviteľných zdrojov energie a podobne.

Čo spomenúť na záver?

Azda dve novinky. Na február pripravujeme z PRV vyhlásenie aj tretej výzvy, ktorá bude určená podnikateľom z územia našej MAS. Podrobnosti zverejníme v ďalšom z našich článkov.

Pre MAS Pro Tatry bude rok 2024 nový v tom, že už nebudeme vyhlasovať a manažovať procesy výziev z Programu IROP, sústredíme sa už len na PRV a prípravu nového programovacieho obdobia. „Na schéme IROP bolo zaujímavé to, že bolo možné vyhlasovať po sebe viac kôl danej výzvy, podľa toho, ako sa vyčerpal balík z kôl predošlých. Nevýhodou bolo snáď to, že v porovnaní s PRV bolo povinnosťou kancelárií MAS hodnotiť aj verejné obstarávania, pričom slovenské masky na to nemajú špecialyzovaných expertov s dlhodobými skúsenosťami,“ spomína na končiaci IROP v MAS Ladislav Sisák.