Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP?

Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev.

Prečo sa vydávajú tieto aktualizácie? Čo z toho vyplýva pre žiadateľov?

Podrobnosti vysvetľuje ekonomická manažérka kancelárie Pro Tatry Daniela Ferková (na snímke).

Prečo sa aktualizujú výzvy?
Riadiaci orgán (ďalej len RO) zmení príručky k výzvam po ich samotnom vyhlásení, to znamená niektoré požiadavky a parametre v nich. Príslušné dokumenty, väčšinou prílohy danej výzvy sa potom jednotne aktualizujú pre všetky MAS na Slovensku.

Aké sú dôvody RO takto postupovať?
Väčšinou ide o snahu vychytať drobné chybičky, alebo muchy, ktoré sa počas procesu v praxi identifikujú. Niekedy ale podnet na aktualizácie prichádza aj od samotných žiadateľov o nenávratné finančné príspevky (ďalej len NFP).

Títo žiadatelia majú aké dôvody?
V princípe bývajú dva. Proces vydávania stavebných povolení stavieb, ktoré sú predmetom daných výziev a vybraných projektov, sa na stavebných úradoch predlžuje natoľko, že realizátor projektu by nestíhal splniť lehoty, predpísané podmienkami danej výzvy. V takom prípade MAS môže požiadať RO predĺžiť termín.

Predbehli ste ma a odpovedali na jednu z mojich pripravených otázok. Dochádza teda aj aktualizácii termínov?
Áno, aj.

V pravej ruke pôvodná výzva, v ľavej jej aktualizácia. Daniela Ferková z kancelárie MAS Pro Tatry ich už zažila niekoľko.

Aký je ten druhý dôvod, prečo samotní žiadatelia o NFP žiadajú aktualizovať výzvy?
Okrem stavebného konania sa procesy môžu časovo natiahnuť aj kvôli verejnému obstarávaniu. Znova tak, že žiadatelia by nedokázali splniť určené lehoty. Chcem ale povedať, že ide vždy o špecifické objektívne prípady, zapríčinené spomenutými vonkajšími okolnosťami na strane stavebného konania a verejného obstarávania. Nemôže to byť nejaký interný dôvod na strane žiadateľa.

Aj tu sa aktualizácia týka celého Slovenska a všetkých MAS?
Áno. Aktualizácie vznikajú na podnet MAS.

Čo sa stane, ak som už žiadosť podal a aktualizácia vstúpi do platnosti potom?
V takzvanom hodnotiacom procese žiadateľa vyzveme doplniť, alebo zmeniť potrebné náležitosti, vyplývajúce z aktualizácie. Často sú to napríklad nové tlačivá, pomocou ktorých sa žiadosť podáva.

Okrem tlačív čo sa zvykne v príručkách a prílohách výziev aktualizovať?
Najmä postupy pri vyhlasovaní výziev, prijímaní projektov a ich hodnotení.

Najčastejšie grafické symboly pre aktualizáciu alebo „update“ majú takúto podobu.

Ako reagujú žiadatelia, ak ich vyzvete k aktualizácii potom, ako už podali žiadosť? Nemajú námietky?
Záleží im na získaní NFP, a preto výzve aktualizovať žiadosť vyhovejú. My im vysvetľujeme, že aktualizácie majú svoje konkrétne dôvody.

Čo mám ako žiadateľ vzhľadom na existenciu aktualizácií robiť? Odporúčame dve veci. Priebežne sledovať náš web protatry.sk, či sa v sekcii výzvy neobjaví nejaká aktualizácia. A potom tesne pred podaním žiadosti ešte raz pozrieť. Z hľadiska úspory času je lepšie podať žiadosť v súlade s aktualizovanou výzvou, ako čakať na náš podnet po podaní žiadosti v rámci vyhodnocovacieho procesu.

Okrem samotných výziev MAS Pro Tatry zvykne aktualizovať aj harmonogramy výziev. Tam je dôvod aký?
Predtým ako nejaká MAS vyhlási výzvu, musí nám ju schváliť RO. Niekedy sa to ale nestihne do práve v danom momente platných dátumov v harmonograme, preto logicky vzniká nový harmonogram s novými dátumami. Tu sa mi žiada povedať, že harmonogramy treba chápať ako nejakú orientačnú indikatívnu informáciu. Jej účelom je, aby sa žiadatelia v procese podávania žiadostí vedeli organizačne zariadiť.

Ak je vydaná nejaká aktualizácia 3., znamená, že aktualizácia 2. už neplatí?
Stačí pozrieť poslednú aktualizáciu. Tá vždy totiž obsahuje aj kompletný súbor dokumentov k danej výzve. Ak nejaká verzia, alebo dokument už neplatí, na našom webe v sekcii „Výzvy“ je preškrtnutá čiarou a označená červeným upozornením „Aktualizované.“