Predstavujeme dokument, ktorý môžu využiť na praktické použitie aj nečlenovia MAS.

Keď sme nedávno v našej kancelári MAS Pro Tatry komunikovali s riadiacim orgánom ohľadne našej schválenej stratégie, zamysleli sme sa, koľko našich členov, sympatizantov a partnerov ju hlbšie pozná a občas do nej nazrie?

Do zisťovania a pátrania odpovede na túto otázku sme sa nakoniec nepustili. Dostali sme lepší nápad.

Predstaviť a navnadiť

„Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o. z.“ vám stručne predstúpime. Veríme, že vás nasledujúci text navnadí sa na ňu pozrieť, preštudovať si, nájsť si v nej to svoje.

Užitočné dáta

Obsahuje totiž množstvo informácii, dát a grafov o území našej MAS. Preto, aj keď náhodou nie ste naším členom, alebo sa nepodieľate na projektoch MAS, dokument môžete vyžiť i pri svojej podnikateľskej, či spoločenskej činnosti. Napríklad pri plánovaní vízií, aktivít, plánov.

Stratégia je verejne dostupná pre každého. Stiahnuť si ju môžete tu alebo sa k nej dostať na našom webe touto cestou: Pro Tatry/ O Nás/ Dokumenty.

Poďme teda na to. Čo v Stratégii nájdete?

Veľká časť obsahu stratégie pre územie našej MAS Pro Tatry sa venuje rozvoju cestovného ruchu.

Informácie o MAS

Dokument začína základnými informáciami o našej Miestnej akčnej skupine. Nájdete tu rôzne štatistické údaje, koľko ľudí žije na našom území, stupeň jeho „vidieckosti“. Kapitola končí krátkym prehľadom histórie našej MAS a realizovaných aktivít. (strana 9 – 17)

Analytický rámec

Nedajte sa odradiť príliš technickým názvom ďalšej kapitoly. Obsahuje analýzu výhod a nevýhod územia pod Tatrami, ktorá sa dá využiť napríklad aj pri tvorbe podnikateľských plánov. Či už na tomto území pôsobíte, alebo ste z iného kraja a chcete ku nám podnikateľsky „expandovať.

Poprad verzus Svit

Zaujímavé sú demografické štatistiky. Z grafov sa dozviete, že napríklad mesto Poprad za posledné roky z našich členov zaznamenalo najväčší úbytok obyvateľstva, naopak, najväčší prírastok zase mesto Svit.

Ide o východisko zaujímavej debaty. Prečo je to tak? Čo s tým? Čo z toho vyplýva? Takýchto podnetných informácií pre ďalšie spracovanie a rozmýšľanie je v tejto časti viac.

Zaujímavé porovnanie majetku členov našej MAS z radov samosprávy.

Ďalšie témy

Rozsahom v najdlhšej kapitole nájdete kvalitne spracované údaje aj o službách zdravotnej a sociálnej starostlivosti, dopravnej infraštruktúre na území MAS.

Časť o kultúrnych a historických zdrojoch územia môžu využiť napríklad plánovači aktivít v cestovnom ruchu.

Znova kvalitne zozbierané a spracované dáta ponúka časť o kvalite životného prostredia. Viete ako je na tom naše územie v Tatrách a pod Tatrami s priemernými ročnými hodnotami prízemného ozónu? Tabuľka na strane 53 vám to prezradí.

Ak si chcete porovnať napríklad finančný účtovný majetok našich členov z radov obcí a miest, príslušnú tabuľku nájdete na strane 60. Znova ide len o Ďalšie príklady ktorými vás chceme zlákať našu stratégiu si otvoriť a preštudovať. (strana 18 – 69)

Stratégia MAS Pro Tatry je dostupná pre každého na jej webovom sídle.

Swot analýza

Zaujímavá časť pre praktické využitie pre podnikateľov alebo ľudí z občianskeho sektora môže byť SWOT analýza, teda rozpor príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok územia MAS Pro Tatry.

Výhodné na tejto „swotke“ je to, že ju robili po „sektoroch“. Cestovný ruch, životné prostredie , doprava a ďalšie.

V tejto súvislosti je zaujumavá aj identifikácia potrieb nášho územia.

Či už sa budete s jednotlivými bodmi našej SWOT analýzy súhlasiť viac alebo menej, môže byť znova praktické východisko a inšpirácia pre vypracovanie novej SWOT pre váš subjekt alebo zámer. (strana 69 – 78)

PDF dokument stratégie o formáte A4 má 177 strán, je prehľadne členený, ľahko sa v ňom orientuje.

Strategický rámec

Po SWOT nasleduje časť dokumentu, ktorá definuje strategickú víziu a ciele. Môže to byť užitočné čítanie napríklad pre potencionálnych žiadateľov príspevkov z našich výziev.

Implementačný a finančný rámec

Táto časť rozoberá najmä „technikálie“, ako konkrétne programy MAS umožnia stratégiu aplikovať do praxe. Takisto rozpočtové zdroje, s ktorými môže MAS počítať.

Stratégia MAS Pro Tatry he v prvom rade interný dokument pre jej fungovanie a rozvoj. Týmto príspevkom sme chceli povedať, že si v ňom to svoje užitočné pre seba môže nájsť aj širší okruh ľudí a že oplatí si ju „rozkliknúť.