Strácate sa niekedy v mori informácií a dát? Prinášame stručný prehľad faktov o jednom z najdôležitejších programov podpory vidieka na Slovensku.

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020. S týmto termínom pracujeme na každej porade, konzultácii, či školení.

Pre ľahkú orientáciu a praktické využitie ponúkame stručné zhrnutie základných informácií o tomto programe.

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 (ďalej v texte len PRV) je operačný program, určený na čerpanie projektovej podpory z EPFRV.

Aby Slovensko ostalo Slovenskom, potrebuje si zachovať svoj vidiek. Tomuto cieľu pomáhajú podporné fondy.

Čo je to EPFRV?

Ide o Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, cez ktorý Európska únia podporuje rozvoj rurálnych oblastí.

V akých oblastiach PRV podporuje projekty?

  • Poľnohospodárstvo a spracovanie,
  • Lesníctvo,
  • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika,
  • Obnova dedín vo vidieckych oblastiach.

Kto manažuje PRV?

Riadiacim orgánom je ministerstvo pôdohospodárstva. Súčasťou PRV je Národná sieť rozvoja vidieka. Tá spája jednotlivé organizácie a orgány, podieľajúce sa na implementácii projektov. Ide najmä o obce a ich združenia, existujúce mikroregióny, „masky“, združenia farmárov, zástupcov profesných komôr a podobne.

Národnú sieť rozvoja vidieka tvorí jedna centrálna jednotka a osem regionálnych antén s krajskou pôsobnosťou.

Členstvo v Národnej sieti je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým programom PRV.

V našom Prešovskom kraji regionálnu anténu zastupuje spoločnosť MEDIINVEST Consulting.

Vidieckej infraštruktúre, ktorá už nefunguje, môže v obnove pomôcť práve PRV.

Vidieckym aktérom anténa pomáha najmä v rozvoji ich činnosti a vzdelávaní v oblastiach ako prvovýroba, lesné hospodárstvo, spracovanie, drobná výroba, prenos poznatkov do praxe, inovácie, rozvoj remesiel a ľudovej kultúry, sieťovanie a budovanie partnerstiev.

Podrobnejšie informácie o činnosti prešovskej antény môžete získať na jej webovej stránke www. mediinvest.sk

Kontakty

Kontaktovať prešovskú anténu možno na tejto adrese:

MEDIINVEST Consulting
Volgogradská 9/B
080 01 Prešov

Telefón: 0948 635 525
Email: antenapresov@mediinvest.sk

Kontaktovať možno aj Centrálnu jednotku NSRV SR, a to na adrese:

Centrálna jednotka NSRV SR
Agentúra pre Rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra.

Telefón: 037/ 73 36 402
Email: arvi@arvi.sk

Samozrejme, informácie poskytuje aj kancelária našej MAS Pro Tatry. Kontakty ponúka naša webová informačná tabuľa.