Kto sa môže uchádzať o prostriedky z výzvy 5.1.1 A1 Integrovaného regionálneho operačného programu IROP? Na aký účel? Prinášame základné informácie.

Výzvu sme vyhlásili 17. januára 2020. Podávať v rámci nej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné do 16. apríla 2020.

Pripravili sme pre vás základné informácie, ktoré vás s výzvou zoznámia. Ak zistíte, že ide o projekt vhodný pre vás, ďalšie podrobnosti nájdete v oficiálnych dokumentoch samotnej výzvy.

Otázky a odpovede

Pre koho je výzva určená?
Pre mikro a malé podniky. V širšej definícii môžeme povedať, že ide o podniky do 49 zamestnancov.

Aký balík podpory je pri tejto výzve k dispozícii?
Ide o sumu 368 270 eur. MAS je oprávnená túto sumu kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť. Prípadné zmeny zverejní na svojom webovom sídle a webe riadiaceho orgánu.

S akým spolufinancovaním musím rátať?
Príspevok na financovanie projektov je poskytovaný maximálne vo výške 55 % celkových nákladov projektu. To znamená potrebu vlastných zdrojov minimálne 45 %.

Kedy môžem disponovať príspevkom?
Vypláca sa takzvaným systémom refundácie. To znamená,
po realizovaní projektu. Úspešný prijímateľ realizuje výdavky najskôr z vlastných, alebo úverových zdrojov a tie mu budú neskôr preplatené v dohodnutom pomere.

Príspevok nemožno žiadať na podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu ako sú poskytovanie stravovania a ubytovania.

Čo sa stane s prostriedkami, ktoré sa nepodarí vyčerpať?
Tu je program IROP veľmi flexibilný. V prípade, že prihlásené a schválené projekty nevyčerpajú celú čiastku, určenú na túto výzvu, MAS zrealizuje ďalšie hodnotiace kolá. Konkrétne v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Kto nemôže žiadať o príspevok?
Stredné podniky, teda podnikatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Tiež tí, ktorí sú už oprávnenými prijímateľmi z Programu rozvoja vidieka v opatrení LEADER.

Čo ešte musím spĺňať?
Investičný projekt musíte realizovať na území MAS Pro Tatry. Takisto nemôžete počas troch fiškálnych rokov prijímať z iných programov minimálnej pomoci viac ako 200 tisíc eur.

Musím vytvoriť pracovné miesto?
Áno, ide o základnú podmienku získania príspevku. Čím viac pracovných miest na pridelený príspevok vytvoríte, tým viac bodov v hodnotení získate.

Akú dobu musím udržať vytvorené pracovné miesto?
Minimálne tri roky.

O akú výšku nenávratného príspevku môžem požiadať?
Minimálne o 10 tisíc eur, najviac o 100 tisíc.

Na aké aktivity príspevok žiadať nemožno?
Ak podnikáte v cestovom ruchu a vo vašich aktivitách dominuje stravovanie a ubytovanie.

Na aké aktivity môžem príspevok použiť?

  • Na kúpu hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, teda rôzne technológie, vrátane softvéru, ak je ich súčasťou.
  • Na nutné stavebnotechnické úpravy budov, spojené s umiestnením obstaranej technológie, alebo s poskytovaním nových služieb.
  • Na podporu marketingových aktivít, avšak len do výšky 25 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Potrebujem ďalšie informácie. Čo mám robiť?
Ako tu už bolo povedané, preštudujte si oficiálne dokumenty zverejnenej výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP (pre podnikateľov).

Rovnako kontaktujte s vašimi otázkami pracovníkov kancelárie MAS Pro Tatry v Tatranskej Lomnici. Môžete ich osloviť telefonicky, alebo emailom.