Národná sieť MAS má nové vedenie, ktoré prichádza s novými a upresnenými cieľmi. Porovnávame ich s našimi, komentujeme a analyzujeme. Ako vyhovujú našej MAS Pro Tatry?

Nové vedenie Národnej siete MAS sa chopilo funkcií na sklonku minulého roku. Roľnícke noviny minulý týždeň publikovali jeho ciele, predsavzatia a priority pre začínajúce sa dvojročné funkčné obdobie.

Národná sieť MAS (ďalej len NS MAS) združuje približne 60% slovenských „masiek“ vrátane našej. Slovenské miestne akčné skupiny (MAS) vychádzajú z myšlienky, že spoločne združení ľahšie presadia svoje zámery a požiadavky. Či už napríklad v rokovaniach so štátnymi organizáciami, alebo pri propagácii svojej činnosti smerom k verejnosti.

Prinášame preto výber toho najzaujímavejšieho z vytýčených cieľov nového vedenia a komentujeme ich z nášho pohľadu MAS Pro Tatry.

Štefan Škultéty, predseda

Nový predseda NS MAS Štefan Škultéty chce stabilizovať členskú základňu. Vytvoriť krajské štruktúry tak, aby sa samostatne zapájali do eurofondových projektov. Viac sprofesionalizovať kanceláriu a sekcie NS.

Zamýšľa organizovať väčší počet odborných podujatí s cieľom vzdelávať ľudí z členských MAS.

Ladislav Sisák.

Smerom k riadiacim orgánom chce pracovať na navýšení zdrojov aspoň z Programu rozvoja vidieka (PRV). Kritizuje byrokratický prístup ministerstva MIRRI SR. Ako jeden z vážnych dôsledkov spomína pravdepodobné vracanie peňazí do Bruselu.

Náš pohľad:
V celom článku ho prezentuje manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák (na snímke). K nápadu s krajmi sa v tomto momente bez poznania detailov nevieme vyjadriť.

Problém je v podfinancovaní

Ak členovia platia členské a spolupráci s MAS venujú svoj čas a zdroje, logicky niečo očakávajú. Obce a podnikateľov preto nezaujímajú naše vnútorné procesy, dôvody problémov. Chcú vidieť výsledky na našich uliciach, intravilánoch, cestách, vo svojom podnikaní a živote.

Čo to teda všetko znamená?

Áno, tu sa zhodujeme so Škultétym, potrebujeme mať jeden slušný balík peňazí, aby sa sa o neho mohli uchádzať žiadatelia. Nateraz je nedostatočný.

Podpredseda NS Peter Nemeček

uvádza aj čísla. Podľa neho je dôležité navýšiť fondové zdroje pre MAS aspoň na 200 miliónov eur.

Tým by sa podľa neho zachránili fungujúce MAS na Slovensku v minimálnom počte 7080 ako garanti lokálneho rozvoja vidieka. Tvrdí, že ak k navýšeniu nedôjde, mnohé MAS budú rozpustené, lebo obciam „sa to neoplatí“. Nemeček pôsobí v MAS Kopaničiarsky región so sídlom v Myjave.

Náš pohľad: Nemeček akoby zopakoval naše myšlienky. Naši členovia musia vidieť výsledky, inak budú pre nich aktivity v rámci MAS zbytočné.

Podpredseda NS Igor Pašník,

ktorý je zároveň manažérom MAS Partnerstva Muránska planina – Čierny hron ,chce osloviť MAS, aby prestali s nezamysleným trieštením síl. Navrhuje zapájať sa do všetkých zmysluplných partnerských skupín.

Náš pohľad: Áno, práve preto sme vstúpili do NS MAS.

MAS Partnerstvo Muránska planina je známa presadením regionálnej značky Muránske buchty.

Podpredsedníčka NS Jela Tvrdoňová

chce usmerňovať svoje aktivity do európskej siete Elard, komunikovať s MAS v Európe. Zamýšľa preskúmať a využiť aj medzinárodné grantové schémy, ktoré by mohli použiť MAS.

Náš pohľad: Ak objavia zmysluplné medzinárodné schémy, so záujmom si ich pozrieme a zvážime účasť. Sieť Elard, ako vidno aj z našich minulých článkov na tomto webe, využívame na zber informácií o činnosti MAS v iných štátoch EÚ a inšpirácie postupmi z ich dobrej praxe.

Členka predsedníctva NS Zuzana Záborská

hovorí o potrebe zvládnutia očakávaných zmien stratégií, tie súčasné totiž platia len do roku 2025. Tiež o udržaní odborných kapacít aj pri obmedzených finančných limitoch a vyrokovaní s kompetentnými zjednodušenie procesov prípravy, schvaľovania a realizácie projektov. Záborská pôsobí v MAS Miloj Spiš.

Náš pohľad: Dôležité bude, aby sa v nových stratégiách konečne prejavil princíp LEADER. My „tu dole“ vieme, čo potrebujeme. Keď napríklad obci Mlynica tvorcovia novej výzvy nanútia stavbu chodníka, pričom potrebuje nové info centrum, načo je to dobré? Preto potrebujeme výzvy formulované tak, aby reálne vedeli napĺňať princíp LEADER.

Udržanie kapacít?

Akoby nám Zuzana Záborská čítala z duše. V tejto oblasti zažívame obrovský problém. Práca v MAS je vysoko odborná, vyžaduje všestranne rozhľadených ľudí so širokým záberom záujmov a schopností zvládnuť náročnú prácu.

Ilustračná foto: Práca v MAS sa považuje za náročnú.

Odchádzajú!

Pracovníci MAS nie sú dostatočne ohodnotení, preto odchádzajú a kancelárie MAS zažívajú fluktuáciu. Tá je vskutku škodlivá z viacerých hľadísk. Spomeňme len takú potrebu oboznámenia sa s metodickými postupmi pri manažovaní výziev, nejaký čas to trvá.

Neveríte, ako je nám ľúto, keď viditeľne nadaný a schopný človek doručí výpoveď kvôli tomu, že nie je dostatočne ohodnotený.

Ak k tomu pridáme v praxi často vyskytujúcu sa potrebu niečo dokončovať na úkor voľného času mimo pracovných hodín, chodenie do práce so stiahnutým žalúdkom, keď pracovník nevie, či chod MAS bude finančne zabezpečený aj o štyri mesiace, tak…. už sme hovorili. Odchod schopných ľudí je obrovský problém a strata pre krajinu.

A v Česku vedia zamestnať 12-členné tímy

Tu si znova spomenieme na MAS v ČR, kde v združeniach našej veľkosti pôsobia aj 12-členné tímy s možnosťou špecializácie sa jednotlivých pracovníkov. Výhody z nej plynúce azda netreba vysvetľovať. Rozdiely medzi prostredím MAS v našich dvoch krajinách sú viditeľné aj pre nezainteresovaného človeka.

Člen predsedníctva Lukáš Pavlech

Je zároveň člen skupiny NS a a člen pre regionálnu značku. Pavlech chce zabrániť, aby v novom období nastala súťaž, ktoré združenia získajú štatút MAS. Chce zaviesť pravidelné online školenia pre členské MAS.

Náš pohľad: Kvalitné online školenia áno. Veď koľkým zbytočným nedorozumeniam, komplikáciám s metodickými postupmi a následným opravám dokumentácie mohli dobre načasované školenia zabrániť. Naša skúsenosť s nimi je jednoznačná. Dobre zostavené školenia pomáhajú, šetria čas a zdroje.

Pavlech je manažérom MAS Holeška z piešťanského regiónu.

Člen predsedníctva Ondrej Šeliga

je z MAS Orava. Brojí za čo najväčšiu propagáciu regionálneho značenia ako aj propagáciu MAS medzi širokou verejnosťou. Regionálne značky by sa podľa neho mali stať certifikátom pôvodu a kvality výrobkov, služieb a podujatí na celom Slovensku.

Náš pohľad: MAS Pro Tatry sa nechce špecializovať úplne na všetko a byť majstrom vo všetkom. Vzhľadom k tomu, že pôsobíme vo Vysokých Tatrách, ktoré sú sami o sebe silnou značkou a majú viacero tatranských značiek (tatranský čaj, tatranský chata, tatranské oblátky, …), v tomto smere nateraz aktivity nevyvíjame.

Rozumieme, že napríklad na Muráni je to iné. Avšak, ak nás osloví OO CR v tejto veci, sme pripravení pomôcť a spolupracovať.

Na Orave pôsobí MAS Orava.

Členka predsedníctva Iveta Kostková

Pôsobí v MAS Požitavie – Širočina v Nitrianskej župe. V prípade úspešného sieťovania manažérov MAS v regióne navrhuje outsourcing na vybrané procesy.

Náš pohľad: Aj teraz outsousujeme mnohé práce, napríklad účtovníctvo, alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Ak by NS MAS alebo skupiny MAS v regióne vedeli zabezpečiť outsourcing ešte aj pre iné činnosti pre MAS spoločné a potrebné, bola by dobrá kvalita a cena, prečo nie?

Člen predsedníctva Michal Vráb

Pôsobí v MAS Banskobystrický geomontánny park. Za najdôležitejší cieľ pre NS považuje šíriť dobré meno MAS, komunikovať smerom do vnútra aj von, šíriť povedomie o MAS. Chce zastupovať MAS na oficiálnych rokovaní, aby mali MAS takú úroveň, ako minimálne v ČR.

Náš pohľad: Propagácii sa snažíme venovať intenzívne, v sekcii Aktuality na webe máme už desiatky príspevkov, sledovanosť nášho webu mesačne presahuje 300 návštevníkov, nedávno sme k Facebooku pridali aj Instagram. Povzbudzujeme v tom aj ostatné MAS a preto s Vrábom súhlasíme.

Úroveň českých MAS hodnotíme tak vysoko, že aj dosiahnutie polovice ich možností a výsledkov by sme v nejakej prvej etape videli ako veľký úspech.