Pro Tatry, o. z. dňa 14.12.2015 podalo projektový zámer v rámci Programu rozvoja obce SR 2014–2020, pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Cieľom je získanie štatútu miestnej akčnej skupiny pre Pro Tatry, o. z..

Projektový zámer bol spracovaný v úzkej a intenzívnej spolupráci predsedu združenia Mgr. Petra Dudu, všetkých členov združenia s externou poradenskou spoločnosťou MEDIINVEST Consulting, s.r.o..

Vychádza z analýzy územia

Spracovaná stratégia miestneho rozvoja reflektuje na aktuálne potreby rozvoja územia a jeho aktérov. Vychádzajúc z analýzy územia, do ktorej bola prostredníctvom formálnych a neformálnych stretnutí, dotazníkového prieskumu zapojená nielen verejná sféra, ale aj široká verejnosť, následne spracovanej SWOT analýzy, boli definované prioritné oblasti, ktoré chce združenie Pro Tatry podporiť a rozvíjať. Ide o rozvoj vidieckeho územia prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu, rozvoja malého a stredného podnikania a zvyšovania kvality života obyvateľov, ktoré vychádzajú z vízie územia „Pro Tatry – jedinečný turistický región s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom.“

Rozhodnú v marci

Po odbornom vyhodnotení projektového zámeru pracovníkmi riadiaceho orgánu pre PRV (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorého výsledkom bude záverečná hodnotiaca správa o projektových zámeroch, bude podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Predpokladaný termín pridelenia štatútu MAS a následného čerpania finančných prostriedkov je 3/2016.