Dňa 10.05.2016 sa v Penzióne Dolinka v obci Liptovská Teplička konala konferencia na tému „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“.

Konferenciu otvoril Mgr. Peter Duda, štatutárny zástupca Pro Tatry, o. z., ktorý privítal prítomných a krátko opísal cieľ konferencie. Zároveň predstavil prítomných lektorov a prednášajúcich.

Ing. Dana Jenčová za spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. predstavila regionálnu anténu NSRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Prítomných informovala o aktuálnych a plánovaných výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a predniesla najdôležitejšie body zákona o znevýhodnených regiónoch i schémach štátnej pomoci v projektoch regionálneho rozvoja.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, predstavil Akčný plán okresu Kežmarok formou prezentácie s názvom „Akčný plán rozvoja okresu a skúsenosti mesta Kežmarok pri jeho tvorbe. Akčný plán definuje problémy a návrh ich riešenia, pričom PhDr. Mgr. Ferenčák zdôraznil nevhodnú jednotnú politiku štátu pri veľkých investíciách a na postupné vyľudňovanie najvzdialenejších regiónov.

Akčný plán pre Kežmarok

Podľa zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov patrí Kežmarok medzi 12 najzaostalejších okresov a jeho akčný plán bol vôbec ako prvý schválený 10.2.2016. Vyzdvihol aj dobrú spoluprácu na úrovni VÚC a okresu, pričom sa ešte čaká na potrebnú legislatívu zo strany štátu.

Mgr. Milan Gacík, riaditeľ ÚPSVaR v Kežmarku predstavil aktuálne potreby a vízie trhu práce vrátane opatrení na znižovanie nezamestnanosti. Prítomných informoval aj o plánovanom vytváraní sociálnych podnikov, ktoré budú určené nielen pre obce a mestá, ale aj pre podnikateľov a MAS.

Pro Tatry chce pomôcť rozvoju okresu Kežmarok.

Pán Dominik Susa, zástupca riaditeľa Odboru investičných projektov z agentúry SARIO, informoval prítomných o schéme investičnej pomoci. V rámci zdrojov štátneho rozpočtu budú podporené podniky priemyselnej výroby, centrá strategických služieb, technologické centrá a komplexné strediská cestovného ruchu, pričom je podmienkou zriadenie novej prevádzky alebo expanzia existujúceho stavu. V prezentácii príkladne uviedol všetky dôležité podmienky a ostatné prehľadné informácie práve pre podtatranský región.

Čo povedalo Sario?

Následne p. Veronika Hluchá, konzultantka z odboru investičných projektov agentúry SARIO, predstavila služby agentúry SARIO a v prezentácii informovala okrem iného aj o portáli exportných a kooperačných služieb a existujúcich databázach agentúry v rámci pomoci investorom. Svojou prezentáciou o voľných priemyselných zónach v regióne a ich pripravenosti pokračoval p. Marek Upgrady, regionálny manažér RK Košice z agentúry SARIO, ktorý skonštatoval relatívne veľký počet zón a ich dobrú pripravenosť. Po prestávke nasledovala krátka diskusia ohľadne investičnej pomoci a individuálne konzultácie s lektormi, najmä z agentúry SARIO.

Na záver stretnutia poďakoval Mgr. Peter Duda prítomným za aktívnu účasť na konferencii a podujatie ukončil.