Dňa 9. 6. 2016 bola v Budapešti počas workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 – 2015.

V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľne krásnym a unikátnym krajinným obrazom – Liptovská Teplička – v zastúpení starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča, prevzala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015.

Ide o projekt

Projekt obce Liptovská Teplička pod názvom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr, zaujal medzinárodnú porotu najmä spoluprácou samosprávy, Poľnohospodárskeho podielnického družstva Liptovská Teplička a samostatne hospodáriacich roľníkov v obci, ktorá umožnila zachovanie hornatej poľnohospodárskej krajiny s unikátnym a významným charakterom.

Ocenenie si Teplička prevzala v Budapešti.

Zachovanie rysov a funkčnosť poľnohospodárskej krajiny zohrala kľúčovú úlohu pri hospodárskej činnosti obce, ktorá tak ostala osídlená aj napriek náročným prírodným podmienkam. Kombinované použitie tradičných metód poľnohospodárstva a moderných metód používaných na svahoch vo vysokej nadmorskej výške umožňuje efektívne a v praxi udržateľné poľnohospodárstvo, rešpektujúce históriu tohto miesta.

Zdroj inšpirácie

Uplatňovanie inovatívnych poľnohospodárskych postupov a úsilie predkov obyvateľstva sa môže stať zdrojom inšpirácie aj pre iné dediny a malé mestá, ktoré sa chcú udržateľne rozvíjať a zachovať si pritom tradičnú krajinu.

Slovenská cena

Momentálne je vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu a oprávnení kandidáti môžu prihlásiť svoj projekt do 30. júna 2016. Štatút Ceny Slovenskej republiky za krajinu vrátane prihlášky je dostupný na www.cenazakrajinu.sk. Laureáta aktuálneho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu sa dozvieme už v novembri tohto roku.

Zdroj: www.liptovskateplicka.sk