Vyše milióna eur, ktoré sme neplánovali a nepočítali s nimi, príde cez našu MAS Pro Tatry do regiónu. Na vaše projekty.

Nečakaný a mimoriadny balík peňazí navyše pre tatranský región. Tak znie hlavný odkaz rokovania Valného zhromaždenia MAS Pro Tatry, o.z. z minulého týždňa.

Aspoň raz za rok

Vyplýva to zo stanov MAS Pro Tatry, valné zhromaždenie sa musí zísť aspoň raz do roka. Správna rada ho tentoraz zvolala na 25.mája. Aj vzhľadom na už spomenuté môžeme smelo povedať, že ani teraz pri jeho rokovaní nešlo len o nejakú formálnu povinnosť kvôli stanovám.

Musíme sa rozhodnúť

Členovia na valnom zhromaždení určili prvé obrysy a plán, ako rozhodnúť, na aké projekty a výzvy nasmerovať mimoriadny miliónový balík. Pre viacerých členov to bola aj nová informácia. Bola úplne čerstvá, v čase konania VZ stará len niekoľko dní.

Predseda MAS Pro Tatry a starosta Veľkej Lomnice Peter Duda debatuje s viceprimátorom Popradu Ondrejom Kafkom.
Otázky a odpovede. Na VZ bývajú zaujímavé aj prestávky medzi jednotlivými bodmi programu.

Ako sme získali 1,3 milióna eur?

Ako MAS Pro Tatry získala túto dodatočnú alokáciu zdrojov?

V programovacom období eurofondov 2014-2020 MAS Pro Tatry disponovala alokáciou okolo 2,5 milióna eur. Väčšiu časť (1 600 000 eur) z nej tvorili peniaze Programu na podporu vidieka (PRV), menší zvyšok (900 000 eur) boli zdroje z Regionálneho operačného programu (IROP).

K tejto základnej alokácii teraz MAS Pro Tatry získava dva prídavky.

Ako vidno z kópie dokumentu, naša MAS Pro Tatry patrí pri výške mimoriadneho balíka k najúspešnejším na Slovensku, konkrétne je v poradí šiesta.
Míľnik A sa podarilo splniť väčšine slovenských MAS. Boli za to odmenené.

Odmena za splnenie míľnika

Prvým je akási, metaforicky povedané, odmena za splnenie „Míľnika A výkonnosti“. Splnenie tohto míľnika v zmysle pravidiel systému riadenia CLLD predstavuje schopnosť vyhlásiť minimálne ešte jednu výzvu do dvoch mesiacov od vyhlásenia prvej výzvy MAS prostredníctvom systému ITMS2014+.

To sa nám podarilo, a preto nám teraz Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA, riadiaci orgán PRV) k základnej alokácii pridáva ďalších 386 534 eur.

Mimoriadny balík sa skladá z dvoch zdrojov. Minimálne 15% musí „ísť“ pre súkromný sektor.

Z 2020 je nakoniec 2022

Druhej časti extra balíka vďačíme za predĺženie programovacieho obdobia PRV o dva roky. PRV 2014-2020 sa tak mení na PRV 2014-2022. Riadiaci orgán predĺžením o 24 mesiacov reaguje najmä na pandémiu, ktorá Slovákom obmedzila reálnu schopnosť realizovať projekty a čerpať európske peniaze. Tu získavame 915 505 eur. Dokopy teda k základnej alokácii 2,5 milióna eur bude mať naša MAS Pro Tatry a tým aj tatranský región k dispozícii na projekty obcí a podnikateľov ďalších 1,3 milióna eur!

Starosta Novej Lesnej Peter Hritz (vpravo) v debate s predsedom Správnej rady MAS Dudom a manažérom kancelárie Sisákom.

Na čo ich použijeme?

L. Sisák.

Manažér kancelárie MAS Pro Tatry MAS Ladislav Sisák sa na rokovaní VZ členov opýtal, akým spôsobom MAS rozhodne o použití nového balíka? Predostrel dve možnosti, hlasovanie per rollam, alebo osobné rokovanie členov.

Starosta Gerlachova Ján Hruboň reagoval, že pri takejto závažnej veci je určite vhodné rokovať osobne.

S. Kopáč

Aby stretnutie pracovnej skupiny bolo efektívne, štatutár MAS Pro Tatry a zároveň starosta členskej obce Veľká Lomnica Peter Duda navrhol, aby pred stretnutím kancelária MAS členom zaslala možnosti, na čo všetko (účel výziev) možno novú alokáciu použiť: „Aby obce vo svojich návrhoch zbytočne nevymýšľali napríklad krížové cesty, ak v daných programoch nemôžu byť, ale aby si vyberali len z povolených možností fondovej schémy.“

Na rokovanie budú pozvaní všetci členovia. Minimálne 15% z balíka nových peňazí musí ísť pre súkromný sektor. Občianska odnož MAS žiaľ aj po tejto špeciálnej alokácií zatiaľ stále ostane bez jedinej výzvy, ale to je na inú dlhšiu a samostatnú debatu.

Podmienkou je nová stratégia

Dôležité! Aby MAS Pro Tatry mohla použiť nový balík na vyhlásenie nových výziev, musí aktualizovať svoju stratégiu a rovnako kritériá na výber projektov. Prečo aj kritériá? „Tie úzko so stratégiou súvisia, veď rozhodujú, ktorému projektu budú pridelené dotácie,“ vysvetľuje manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák.

Tu podľa neho našťastie nejde o nejakú formalitu vymyslenú úradníkmi, ale logický krok: „Stratégiu máme spred piatich rokov, mnoho vecí sa zmenilo, urobilo, či neurobilo, preto mať novú stratégiu nám len pomôže.“

Mesto Vysoké Tatry zastupoval Tibor Tarbaj (vpredu), súkromný sektor okrem iných aj Jozef Ivanič (vpravo s telefónom).

Uff, šibeničné termíny

Termíny sú celkom šibeničné. PPA chce našu novú stratégiu vidieť do 12. júla 2022, balík by sme mohli potom reálne využívať možno už v septembri. Preto členovia MAS kvôli rozhodnutiu na aké výzvy nasmerovať mimoriadny balík peňazí a „update-u“ stratégie stretne už budúci mesiac.

V skutočnosti až k dvom miliónom

Disponibilné peniaze MAS Pro Tatry na nové projekty budú reálne ešte vyššie. Použiť a zmeniť účel výziev totiž bude možno aj pri zhruba 600 tisícoch nevyčerpaných zdrojov z pôvodnej základnej alokácie. Ide o peniaze z dvoch výziev orientovaných na cestovný ruch, kde znova najmä kvôli pandémii ich bolo veľmi ťažké vyčerpať. V skutočnosti sa aktuálny použiteľný balík peňazí MAS pre podporu projektov v regióne Tatier približuje k 2 miliónom eur.

Rokovanie VZ sa konalo v hoteli Forton v Starej Lesnej.

Čo sa ešte udialo na VZ?

Rokovanie začal zhrnutím najpodstatnejších bodov výročnej správy manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. Valné zhromaždenie následne jeho správu zobralo na vedomie. Potom k členom prehovoril predseda Správnej rady a štatutár MAS Peter Duda. Venoval sa najmä problémom administratívnej náročnosti podávania a schvaľovania žiadostí o dotácií. Spomínal príklady dobrej praxe zo zahraničia a konfrontoval ich s našimi problémami. Predseda revíznej komisie MAS Slavomír Kopáč informoval o výsledkoch kontrol.

Na snehu sa ovce nevypasú

Zásadná úloha na jún. Aktualizovať stratégiu CLLD.

V diskusii Anna Glejdúrová z Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva Liptovská Teplička hovorila o ťažkostiach čerpania eurodotácií. Ako príklad spomenula zo svojej praxe nepresnosť údajov zo satelitných snímok, kedy tie nezodpovedajú skutočnému užívaniu pôdy. Stane sa, že ten väčší ako ukazujú, zdá sa, nepresné satelity, a farmárom tak hrozí, že prídu o časť dotácií, na ktoré by mali mať nárok. Rovnako spomenula paradox pasienkov, na ktorých sa v zime lyžuje. Slovenské pravidlá na tieto hektáre potom nechcú dávať dotácie, hoci vo februári sa ovce na snehu pásť nemôžu, aj keby veľmi chceli.

Šampióni výziev farmári

Na Glejdúrovú reagoval Ladislav Sisák poznámkou, že práve farmári v rámci MAS Pro Tatry boli najúspešnejší v čerpaní peňazí. „Nielenže vyčerpali úplne všetko, ale pri farmárskych projektoch záujem presahoval možnosti výziev, čo sa týka zdrojov.“

Pracovná cesta. Kam?

Členovia sa taktiež dohodli, že porozmýšľajú nad pracovnou cestou za „maskami“ do zahraničia a výberom vhodnej destinácie. Kde by sme mohli nabrať najviac inšpirácie a príkladov dobrej praxe?

Ak máte nápad, napíšte nám prosím do kancelárie.