Pri lúčení s odchádzajúcim rokom sme pre vás pripravili krátky prierez udalostí a aktivít, ktoré sme zažívali. Nejde o kompletný záznam, chceme skôr ilustrovať a pripomenúť, čomu všetkému sa venujeme a naznačiť, čo nás čaká v roku 2020.

Január

Rok 2019 začíname s veľkým entuziazmom a očakávaním. Čaká nás vyhlásenie prvých výziev na čerpanie peňazí z fondov pre podporu vidieka. Naštartujú sa nimi projekty, ktoré hmatateľne pomôžu nášmu regiónu.

Prijali sme rozhodnutie aktualizovať našu webovú stránku, aby spĺňala najnovšie technologické parametre a bola užívateľsky priateľská.

Podali sme prihlášku do Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj. Členstvo nám umožní efektívnejšie komunikovať s národnou sieťou. Okrem iného to znamená mať z prvej ruky čerstvé a kvalitné informácie.

Z našej kancelárie odchádza Ján Pavlík, ktorý prijal pracovnú ponuku v orgánoch Žilinského kraja. Ďakujeme mu za všetku odvedenú robotu a želáme veľa úspechov v novom pôsobisku.

Február

Uzatvárame administratívno-účtovnú agendu za rok 2018. Blíži sa termín podania daňových priznaní. Ide o množstvo hodín práce, ktorú možno niektorí nazvú tou „menej vzrušujúcou“, pre fungovanie MAS je ale nevyhnutná.

Zúčastňujeme sa hlasovania vo voľbe zástupcu, ktorý bude zastupovať slovenské MAS v štruktúrach LEADER a CLLD v Bruseli.

Stretávame sa so zástupcami odboru regionálneho rozvoja Prešovskej župy. V spolupráci s PSK vidíme veľký potenciál.

Aktualizujeme naše dokumenty v súvislosti s novou legislatívou ochrany osobných údajov GDPR.

Tím našej kancelárie posilňuje Ingrid Pavlíková.

Podtatranský vidiek ide do spolupráce s MAS s ambicióznymi plánmi a očakávaniami.

Marec

S dizajnérom našej novej web stránky rokujeme o jej podobe a spresňujeme naše požiadavky, najmä z hľadiska funkčnosti a obsahu.

Pripravujeme rokovanie správnej rady najmä v súvislosti s analýzou Konceptu implementácie stratégie CLLD pre MAS Pro Tatry. Hlavným výstupom aktivity je stanovenie jej merateľných ukazovateľov.

Zorganizovali sme niekoľko stretnutí s potencionálnymi prijímateľmi NFP (nenávratných finančných príspevkov) zo súkromného sektora. O možnosti čerpať peniaze zo zdrojov IROP a PRV sa zaujímal aj verejný sektor, teda obce a mestá v štruktúrach našej masky.

Apríl

Apríl venujeme dokončeniu aktualizácie stratégie CLLD pre MAS Pro Tatry. Tá je následne schválená našimi členmi v hlasovaní „per-rollam.“

Ideme do Prešova na školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľov fondových peňazí pre opatrenie č.19 „Podpora pre miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.“ Ide o dôležité stretnutie, pretože len pri bezchybnosti procesov pri podávaní a hodnotení žiadostí môžu byť jednotlivé projekty zakončené schválením a poskytnutím zdrojov.

Záver mesiaca je nabitý pracovnými stretnutiami a kontrolnými činnosťami. Znova sme bližšie k vytúženému dňu, vyhláseniu našej prvej výzvy.

Máj

Spúšťame webovú stránku. Má moderný a pre používateľa priateľský dizajn. Oproti starej verzii je aj mobilne responzívna. To znamená, že používatelia z nej môžu čerpať informácie aj na svojom mobilnom telefóne.

Koná sa valné zhromaždenie Pro Tatry, o.z. v Starej Lesnej, na ktorom sa prezentovalo 27 členov. VZ schválilo výročnú správu za rok 2018. V nej sa okrem iného konštatuje spustenie činnosti kancelárie a prijatie dvoch nových členov MAS, ktorých celkový počet narástol na 38. Približne v rovnakom pomere je medzi nimi zastúpená samospráva, podnikateľský a občiansky sektor.

Valné zhromaždenie tiež schválilo správu revíznej komisie. Z voľby orgánov združenia vzišiel nový člen volebnej komisie Július Vachmanský.

Lokálne produkty, lokálna výroba, lokálne značky. Aj pri ich podpore chce pomôcť MAS.

Jún

Prihlásili sme sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. V prehliadke nás reprezentovali fotografie nášho spolupracovníka Mattea Turoka. Ako horský nosič vytvoril niekoľko krásnych vysokohorských motívov a panorám. Vzhľadom na poslanie našej MAS zaujali aj panorámy dediniek s Tatrami. (Jednou z jeho snímok začína aj tento článok)

Prišiel vytúžený deň. Vyhlasujeme našu prvú výzvu v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie.

Stretávame sa so starostom obce Veľký Slavkov Slavomírom Puccim. Informujeme ho o podrobnostiach získania nenávratného finančného príspevku zo schém podpory vidieka. Postupne sa tak stretneme takmer so všetkými štatutármi, či odbornými pracovníkmi miest a obcí, ktorí sú našimi členmi.

Júl

Komunikujeme so zástupkyňou Riadiaceho orgánu pre IROP o procesnosti Harmonogramu výziev ProTatry, o.z.

Začíname výber odborných hodnotiteľov osobnými stretnutiami s kandidátmi na obsadenie miesta odborného hodnotiteľa pre žiadosti o NFP v rámci podopatrenia 7.4. PRV SR.

Podpisujeme zmluvu o tvorbe blogových príspevkov na našom webe, ktoré budú jedným z našich hlavných informačných kanálov smerom k verejnosti a našim členom.

August

Naša ekonomická manažérka Simona Baník-Klongová odchádza na materskú dovolenku. Lúčime sa s ňou a želáme všetko najlepšie pre túto etapu jej života.

V rámci tvorby aktualít na našom webe navštevujeme Novú Lesnú, kde nám prednostka obecného úradu Monika Hlinková predstavuje hlavné zámery obce v súvislosti s podávaním žiadostí o NFP zo schém MAS.

Ideme na pracovný výjazd do Liptovskej Tepličky kvôli miestnej obhliadke lokalít, spojených s projektovým zámerom obce Liptovská Teplička k pripravovanej výzve MAS pre podopatrenie 7.4.

Chodíme do terénu. Na pracovnom výjazde v Liptovskej Tepličke.

September

Vyhlasujeme výzvu MAS v podopatrení 7.4 PRV „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Do tímu našej kancelárie nastupuje Daniela Ferková. Oboznamujeme ju s činnosťami kancelárie MAS a jej hlbším konceptom na európskej úrovni.

Spomedzi 225 prihlásených fotografií absolútne prvenstvo v súťaži MAS získava snímka „Vlk“ od Jozefa Kovalíka, ktorú prihlásila naša „partnerská maska“ zo Sabinova. Hoci nevyhral náš kandidát, tešíme sa z vydarenej súťaže a víťazom blahoželáme.

Cestujeme do Bratislavy na školenie Riadiaceho orgánu pre IROP k odbornému hodnoteniu projektov, predkladaných v rámci výziev MAS.

Poskytujeme konzultácie niekoľkým potencionálnym žiadateľom zo súkromného sektora. Teší nás ich záujem, ale aj orientácia a relatívne veľká znalosť problematiky MAS.

Október

Na našej pôde v Tatranskej Lomnici sme zorganizovali pracovné stretnutie „masiek“ zo severného Slovenska. Pozvanie prijali MAS Horný Liptov, MAS Dolný Liptov, MAS Rajecká Dolina, MAS Biela Orava, MAS Sabinovsko. Predmetom stretnutia bolo viacero tém, najmä však procesné postupy, týkajúce sa vyhlásených výziev PRV 7.2 a 7.4.

Konzultáciami sme pomáhali naším členom s technickou stránkou manažovania a vytvorenia konta ITMS.

Záver mesiaca sa niesol vo zvýšenom záujme o konzultácie zo strany potencionálnych žiadateľov, tentoraz z verejného sektora. Viacero obcí prejavilo záujem o projekty, súvisiace s budovaním cyklistickej infraštruktúry.

Každá MAS má nejakú svoju špecifickú DNA. Tou našou sú bycikle a rozvoj cyklodopravy.

November

Vyhlásili sme výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 . Hlavnou aktivitou projektu B1 sú investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Zúčastnili sme sa konferencie v Trenčianskych Tepliciach, ktorú organizovala Národná sieť MAS. Okrem iných vecí nás zaujala možnosť priamo hovoriť so zástupcami českých MAS a získať ich inšpirácie pre našu činnosť.

Ideme do Svitu na miestnu obhliadka trasovania navrhovanej cyklotrasy a napojenia na stanicu vo Svite a doplnkovej infraštruktúry.
S radosťou môžeme konštatovať, že aj vzhľadom na náročnosť problematiky budovania nových cyklotrás, v slovenských podmienkach ide najmä o rozdrobenosť vlastníctva pozemkov a následné možnosti ich vysporiadania, sa mestá k týmto výzvam stavajú čelom a o nedávno vyhlásenú výzvu zo schémy IROP prejavujú aktívne záujem.

December

Vyhlasujeme výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Zúčastňujeme sa dvoch pracovných stretnutí. V prvom sa zišli spolupracujúce „masky“ severného Slovenska, keď hlavnou témou stretnutia bola prevádzka kancelárií MAS v druhom programovacom období. Na druhé pracovné stretnutie sme cestovali do Veľkého Šariša. Tam sa zišli miestne akčné skupiny z Prešovského kraja s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj. Hovorili sme o nových projektoch vzájomnej spolupráce.

Formát „blogových“ postov na našom webe využívame aj na vianočný vinš naším členom a spolupracovníkom. Idú sviatky a špeciálna príchuť tohto obdobia neobchádza ani našu kanceláriu. Skrášľujú ju štylizované vianočné vetvičky s ozdobami.