Naša MAS Pro Tatry je už členom Národnej Siete Miestnych akčných skupín SR. Prináša to viacero výhod. Porozprávame vám o nich.

Prečo sme sa stali členmi združenia slovenských „masiek“?
Pozrite si výhody a benefity.

Rokovania s riadiacimi orgánmi

Prvý benefit. Členstvo dáva slovenským MAS väčšiu vyjednávaciu silu pri rokovaniach s riadiacimi orgánmi eurofondových programov a inými organizáciami.

Predstavte si, že pri riadení výziev v našej kancelárii narazíme na nejaký administratívny problém. V mene našej MAS Pro Tatry naň upozorníme riadiaci orgán, pridáme návrh na riešenie.

A teraz to isté v mene 64 slovenských miestnych akčných skupín urobí za nás Národná sieť MAS.

Kedy je väčšia šanca, že partner vyhovie našej požiadavke?

Väčšie možnosti

Áno, sme presvedčení, že pri spoločnom postupe desiatok „masiek“ šance násobne stúpajú.

Nejde len o nejakú teóriu a názor. Potvrdzuje to prax. Riadiace orgány už niekoľkokrát prijali zástupcov Národnej siete MAS, rokovali a dohodli sa na viacerých veciach.

Určite by sa riadiace orgány zaoberali aj našou žiadosťou, nehovoríme, že nie. Kancelária MAS s dvoma stálymi zamestnancami má však menšie personálne a časové kapacity s nimi rokovať.

Sieťovanie a spoločný postup prináša „maskám“ výhody.

Advokačná skupina

Daniela Ferková

Tieto slová potvrdzuje ekonomická manažérka našej kancelárie MAS Pro Tatry Daniela Ferková: „Národná sieť MAS si pre rokovania s partnermi a riešenie špecifických problémov vytvorila advokačnú skupinu. Tá sleduje usmernenia, výzvy, príručky a iné dokumenty riadiacich orgánov. Je zrejmé, že špecializovaný tím zvyšuje kvalitu práce. My ako MAS strednej veľkosti by sme si ho sami ťažko vedeli najať a zostaviť.“

Tabuľka:
S kým rokuje za slovenské MAS Národná sieť?

  • s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP
  • s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
  • so štátnou správou a samosprávou SR,
  • s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka,
    s finančnými ústavmi,
  • s príslušnými inštitúciami EÚ, s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja vidieka, prístupom LEADER/CLLD a finančnými mechanizmami EÚ;

Školenia a semináre

Ďalšiu výhodu členstva v národnej sieti uvádza manažér našej kancelárie MAS Ladislav Sisák. Ide o organizovanie školení a seminárov.

„Nejde o nejaké formálne školenia pre školenia, ale riešenie konkrétnych problémov, ktorým čelia pri svojej práci slovenské MAS. Ak sa pri ich riešení zídu desiatky miestnych akčných skupín miesto jednej alebo dvoch, prinesie to kvalitnejšie výsledky? Nádejame sa, že áno!“

Naposledy sa takéhoto školenia zúčastnili aj nečlenovia. Dokopy sa zišlo viac ako 90 „masiek“.

Semináre a školenia sa pri práci MAS ukazujú ako veľmi užitočné. Vstupom do národnej siete získavame v tomto smere ďalšie možnosti.

Informácie

Prínosom Národnej siete MAS je aj jej informačný servis. Svoju webovú stránku a facebook zásobuje zaujímavými informáciami, radami, príbehmi a príkladmi dobrej praxe.

Členom je k dispozícii aj uzavretá facebookovská skupina, kde užívatelia sa môžu pýtať rôzne otázky a hľadať odpovede.

Webové sídlo Národnej siete MAS SR je bohaté na infomácie.

Chceme ďalších kolegov – členov

Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky je právnou formou občianske združenie. K dnešnému dňu združuje 64 miestnych akčných skupín z celej krajiny.

Ladislav Sisák si želá, aby čoskoro pribudli ďalšie. „Pretože spomínané benefity lepšej vyjednávacej pozície a akcieschopnosti sa s pribúdajúcimi členmi ešte zvýšia,“ hovorí.
Na Slovenku dnes pôsobí 108 miestnych akčných skupín. V prepočte na počet obyvateľov ide o druhý najvyšší počet v krajinách EÚ.

Začali sme vyplnením prihlášky.

Zľava na členskom

Proces vstupu do Národnej siete nebol zložitý. Vyplnil sme prihlášku, zaplatili členské. Ako bonus sme využili zľavu prvého roka na členskom a do Trenčína poslali sto eur.

Bežné ročné členské je 500 eur. Na jeho zaplatenie možno použiť peniaze z balíka na prevádzkové náklady kancelárie. Riadnymi členmi sme od 10. marca.

Tešíme sa na spoločné aktivity so Sieťou

Činnosť Národnej siete je pre nás inšpiratívna. Určite preto nejde na našom webe o posledný príspevok, kde ju spomíname. Tešíme sa na spoluprácu!