Aktualizovať stratégiu našej MAS Pro Tatry je podmienka začatia čerpania oznámeného dodatočného milióna eur na dotácie pre obce a podnikateľov pod Tatrami. Podarilo sa nám to?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o možnosti čerpania regionálnych eurofondov na podporu vidieka (teda peňazí pre naše obce a malých podnikateľov) v gescii Miestnej akčnej skupiny (MAS) Pro Tatry, ide o celkom zaujímavú a dôležitú tému.

Preto vám v tomto článku vysvetlíme, ako sme našu stratégiu aktualizovali. Čo z toho po rozmenení na drobné vyplýva pre vás?

Dve otázky

Aké výhody čakajú obce a podnikateľov na území našej MAS z týchto zmien? Budú môcť čerpať viac peňazí? Bude proces podávania a hodnotenia žiadostí jednoduchší?

Aby sme vás navnadili na ďalšie čítanie, odpoveď na obe otázky je našťastie áno.

Poďme ale pekne po poriadku.

Novinky spustila správa o dodatočných nových prostriedkoch pre našu MAS. Ako a prečo k tomu došlo, sme vysvetlili v tomto článku:

Naša MAS Pro Tatry získa 1,3 milióna eur navyše

Potom nasledoval druhý krok. Členovia MAS Pro Tatry museli rozhodnúť, na aké výzvy a projekty nasmerovať dodatočný milión eur navyše. Odpoveď nájdete v tomto článku:

Členovia našej MAS rozhodli o použití miliónového balíka

Celkom dobrý štart do ďalších mesiacov, čo poviete? Čakal nás však ešte tretí krok, ktorý nebolo možné obísť. Vypracovať aktualizáciu Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry.

Bez aktualizácie našej platnej stratégie by nám Program rozvoja vidieka neposkytol na vyhlasovanie nových výziev spomínaný milión eur navyše.

Aktualizovaná stratégia prináša nové čísla v akčnom pláne.

Čo sme teda urobili?

Vysvetľuje manažér našej kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák: „Menili sa alokácie, teda balíky peňazí, ktoré bude môcť naša MAS pri vyhlasovaní výziev použiť. Gro zmien v stratégii preto tvorila úprava čísel v časti akčný plán.

Základ stratégie, napríklad SWOT analýza, teda silné a slabé stránky nášho regiónu, príležitosti a ohrozenia, na to sme pri aktualizácii veľmi nesiahali.

Lepšie podmienky!

Popri aktualizácii samotnej stratégie môžeme informovať aj o zmenách v príručke pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu PRV v časti číslo 6B LEADER.

Preložené z „úradničiny“ do slovenčiny, podarilo sa nám odstrániť doterajšie najvypuklejšie problémy a absurdity pri podávaní žiadostí.

„Vyžadovalo to viac online stretnutí s riadiacim orgánom. Cieľ bol zmeniť podmienky pri vyhlasovaní výziev tak, aby boli atraktívnejšie,“ spresňuje Laco Sisák.

Zo štyroch rozbehnutých programov PRV pokračujeme v troch. Farmári boli najšikovnejší, určené prostriedky vyčerpali, čomu sa veľmi tešíme!

Najväčšia absurdnosť zmizne

Doteraz si napríklad žiadateľ podľa podmienok musel až po vyhlásení výzvy dať do živnostenského listu predmet podnikania na to, čo bolo predmetom výzvy a jeho projektu. „To bolo takmer nevykonateľné, spôsobovalo to problémy a nemalo žiadnu logiku. Teraz to mizne,“ pokračuje Sisák.

Skráti to čas čakania

Ďalšou novinkou sú jednotné dobrovoľné kritériá pre všetky MAS na Slovensku. Ako pomôže pre zmenu toto?

Popri jednotných celoslovenských hodnotiacich kritériách pri posudzovaní žiadosti o dotáciu si každá MAS mohla, aj mala pridať tiež svoje vlastné. „Teraz tých dobrovoľných máme 5, sú spoločné a rovnaké pre všetky MAS na Slovensku. V praxi si z nich každá MAS vyberie pre každú výzvu tie, ktoré potrebuje. Riadiacemu orgánu to zjednoduší hodnotenie a nahadzovanie dát do systémov ITMS. A tým skráti čas celého procesu hodnotenia. Na výsledky posúdenia žiadosti sa bude čakať menej,“ nádejá sa Sisák.

Podnikatelia dostanú viac!

Mení sa aj pomer spoluúčasti vo výzve PRV podprogramu 6.4 pre podnikateľov. Doteraz PRV preplácalo 55 % investícií projektu a žiadateľ 45%, po novom verejné zdroje preplatia až 85%. Podnikateľovi tak bude stačiť vložiť 15% z hodnoty investície. Motiváciu u podnikateľov uchádzať sa o tieto zdroje to podľa Sisáka zatraktívni.

Ako vyzerá nová stratégia v číslach?

Podprogram 4.1 – Podopatrenie pre farmárov

 • Pôvodná alokácia: 200 020 €
 • Dodatočná alokácia: 0 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii:* 200 020 €

Ide o jedinú výzvu našej MAS, ktorá je prakticky vyčerpaná, a preto v nej už nepokračujeme. V stratégii ešte formálne figuruje, lebo hoci už boli schválené jednotlivé žiadosti o príspevky, metaforicky peniaze ešte ležia na účtoch štátu a projekty neboli realizované.
*Inak povedané, reálne už k dispozícii uvedených 200 tisíc nie je. Len účtovne.

Program pre podnikateľov

6.4 – Podopatrenie Podpory na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 • Pôvodná alokácia: 825 600 €
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 51 744,90 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. Obdobia: 122 655,10 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 1 000 000 €

Investície pre obce do infraštruktúry

7.2 – Podopatrenie Podpory na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie

 • Pôvodná alokácia: 180 000 €
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 154 388 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. Obdobia: 365 612 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 700 000 €

„Mäkké“ investície pre obce

7.4 – Podopatrenie Podpory na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 • Pôvodná alokácia: 180 000 €
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 115 978,83 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. Obdobia: 274 653,81 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 570 632,64 €
Stará verzia. V platnosti ostane už len pár desiatok dní.

Chod kancelárie MAS

 • Pôvodná alokácia: 0 (vyčerpaná)
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 56 019,43 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. obdobia: 132 681,90 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 188 701,33 €

Animácie

Propagácia výziev, aktivít MAS, školenie, exkurzie, účasť na výstavách.

 • Pôvodná alokácia: 52 001,16 €
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 8 402,92 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. obdobia: 19 902,28 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 80 306,36 €

Všetko spolu:

 • Pôvodná alokácia: 1 437 621,16 €
 • Dodatočná alokácia pre splnenie míľnika A: 386 534,08 €
 • Dodatočná alokácia / predĺženie progr. Obdobia: 915 505,09 €
 • Spolu aktuálne k dispozícii: 2 739 660,33 €

Reálne k dispozícii na nové výzvy

Ak odčítame, fakticky, ale nie formálne vyčerpané prostriedky z programu pre farmárov a peniaze na chod MAS a jej animačné aktivity, obce a podnikatelia pod Tatrami majú v tejto chvíli k dispozícii 2.270.660 €. Ide o súčet nového miliónového balíka a zdrojov, ktoré nám ostali.

Naša bývalá kolegyňa Daniela Ferková. Ako hlavná autorka pôvodnej stratégie bola ochotná s nami konzultovať aj jej terajšiu aktualizáciu. Ďakujeme 🙂

Nad čím môžu rozmýšľať obce

Metodická príručka vyslovene spomína niektoré oprávnené výdavky spomenutých dvoch podprogramov pre obce. I preto šanca na získanie dotácie pre tieto projekty je mimoriadne veľká.

Účelom týchto programov sa budeme venovať podrobnejšie, ale aby ste už teraz mohli rozmýšľať, na čo by sa peniaze z výziev MAS hodili vo vašej obci a meste najviac, prinášame zopár príkladov.

Stavby nových, rekonštrukcie, modernizácie týchto záležitostí:

 • športoviská, detské ihriská, amfiteátre
 • domy smútku
 • objekty pre podnikateľskú činnosť (napríklad trhy)
 • odstraňovanie divokých skládok
 • investície do OZE (napríklad solárne systémy)
 • nákup komunálnej techniky na čistenie zelene a ciest
 • miestne komunikácie, chodníky, mosty, parkoviská, priekopy, rigoly, cestné a pešie mosty, autobusové prístrešky
 • mobiliár ako lavička, odpadkový kôš, kontajner, uvítacie tabule, smerníky, bariéry, zábrany vjazdu
 • vodovody, čov
 • vzhľad miest, úprava verejných priestranstiev a parkov, pešie zóny
Manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák a člen jej správnej rady Milan Šefc. Konzultácie o aktualizácii stratégie prebiehali takmer každý deň.

Chod MAS bude financovať nový rezort

Novinkou je aj zmena financovania chodu našej MAS. Už ju nebude financovať Program IROP z rezortu MIRRI, ale Program rozvoja vidieka z rezortu pôdohospodárstva. Pojem chod MAS zahŕňa nájom za kanceláriu, platy jej zamestnancov, kancelárske potreby, animačné aktivity.

Čaká nás valné zhromaždenie

Čo bude nasledovať teraz? Po schválení aktualizácie stratégie riadiacim orgánom ju musí schváliť samotná MAS Pro Tatry, teda jej členovia na valnom zhromaždení do desať dní.

To plánujeme zvolať a hlasovať emailovou formou per rollam. „Neoplatí sa ťahať ľudí na jedno miesto prezenčne kvôli jednému bodu, kde máme veľkú zhodu. Každý má svoje povinnosti a takto verím, že to bude efektívnejšie,“ dodáva manažér Laco Sisák.